Reporäntan lämnas oförändrad på 1,5 procent

Datum

Riksbankens direktion beslutade vid sitt sammanträde den 23 augusti att lämna reporäntan oförändrad på 1,5 procent. BNP-tillväxten bedöms bli något högre jämfört med vad som väntades i juni delvis till följd av den nu mer expansiva penningpolitiken. Detta tillsammans med ett högre oljepris motiverar en viss uppjustering av inflationsprognosen. På ett par års sikt väntas den idag låga inflationen återgå till inflationsmålet.

I den senaste inflationsrapporten var bedömningen att den internationella tillväxten skulle bli förhållandevis stark i år och under de kommande två åren. Nyinkommen statistik bekräftar i stort denna bild. Den internationella inflationen har samtidigt blivit något högre än väntat. Till viss del sammanhänger detta med det oväntat höga oljepriset. En viss justering av prognosen för den internationella prisutvecklingen under den närmaste tiden är därmed motiverad.

 

I inflationsrapporten i juni reviderades BNP-tillväxten i Sverige ned relativt kraftigt. Bedömningen var dock att det första kvartalets låga tillväxt var en tillfällig uppbromsning. Under resten av prognosperioden bedömdes tillväxten bli högre. Utvecklingen i början av året innebar ändå att resursutnyttjandet väntades falla i år och därefter stiga långsamt. I stort står sig denna bild. Reviderad statistik visar att tillväxten i början av året var något starkare än vad som tidigare framkommit, vilket talar för en högre tillväxt i år än vad som antogs i juni. En viss upprevidering av BNP-tillväxten för de kommande åren har gjorts delvis till följd av den nu mer expansiva penningpolitiken. I linje med detta väntas även arbetsmarknaden återhämta sig något snabbare framöver. Hushållens upplåning och bostadspriserna har fortsatt att stiga snabbt.

 

Inflationen är fortfarande låg och uppgick i juli till 0,3 respektive 0,7 procent enligt KPI och UND1X. Utfallet för UND1X är något högre än väntat i den senaste inflationsrapporten vilket främst förklaras av utvecklingen av oljepriset. Den starkare BNP-tillväxten och det höga oljepriset talar för att inflationsprognosen bör justeras upp något under hela prognosperioden jämfört med bedömningen i juni. UND1X-inflationen, som för närvarande bedöms ge den bästa bilden av det underliggande konjunkturrelaterade inflationstrycket, väntas återgå till inflationsmålet på ett par års sikt. Mot den bakgrunden beslutade Riksbankens direktion att lämna reporäntan oförändrad på 1,5 procent.

 

Inflationsutsikterna tyder på att det inte är någon brådska att höja reporäntan. Liksom tidigare under det gångna året finns det även anledning att beakta den fortsatta utvecklingen av hushållens upplåning och bostadspriserna och de konsekvenser den kan få för den framtida ekonomiska utvecklingen. Hur penningpolitiken ska utformas framöver kommer som vanligt att bero på den nya information som inkommer och hur den påverkar Riksbankens bedömningar.

 

Beslutet att lämna reporäntan oförändrad tillämpas från onsdagen den 31 augusti.

 

Protokollet från direktionens penningpolitiska diskussion under gårdagens sammanträde kommer att publiceras den 12 september.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?