Fullmäktiges kommentar till Lars Heikenstens besked

Datum

"Lars Heikensten har informerat oss om att han avser avgå i förtid. Vi kommer nu tillsammans i riksbanksfullmäktige att inleda arbetet med att finna en efterträdare till posten som riksbankschef", säger riksbanksfullmäktiges ordförande
Jan Bergqvist och vice ordförande Johan Gernandt i en gemensam kommentar.


"Vi vill tacka Lars Heikensten för åren på Riksbanken. Banken är idag en modern, effektiv och öppen institution väl rustad att uppfylla sina mål och vinna acceptans, inte bara på finansmarknaden utan även bredare i samhället. Lars Heikensten har i detta arbete spelat en nyckelroll", säger Jan Bergqvist och Johan Gernandt.

 
Reglerna som gäller för en avgående direktionsledamot är följande: Enligt 3 kap. 1 § riksbankslagen får en ledamot av direktionen efter avslutat uppdrag under ett år inte utan fullmäktiges medgivande inneha sådan anställning eller sådant uppdrag som avses i första stycket 5 och 6, dvs. ledamot i styrelsen för ett företag som står under Finansinspektionens tillsyn eller inneha annan anställning eller annat uppdrag som gör dem olämpliga att vara direktionsledamot. Enligt förarbetena till lagen bör ledamöter i direktionen under en tid av högst ett år avstå från att inneha uppdrag eller anställning där kunskaper kan missbrukas. För att undvika en alltför stel tillämpning av bestämmelsen kan fullmäktige förkorta den tid under vilken en direktionsledamot inte får ha annan tjänst, vilket också har skett vid de två tidigare tillfällen då denna fråga aktualiserats. Det är upp till fullmäktige att från fall till fall, med beaktande av framförallt arten av det nya uppdraget, avgöra frågan om hur lång karensperioden bör vara för att inte riskera att kunskaper från tiden som direktionsledamot skall kunna missbrukas. Om det nya uppdraget inte innebär någon risk för att dessa kunskaper kan missbrukas kan fullmäktige fatta beslut om att ingen karensperiod skall gälla.

Kontaktinformation

Jan Bergqvist, ordförande i riksbanksfullmäktige, tel. 0703-439 589, Johan Gernandt, vice ordförande i riksbanksfullmäktige, tel 0733-14 66 01

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?