Reporäntan sänks med 0,25 procentenheter

Datum

Riksbankens direktion beslutade vid sitt sammanträde den 5 februari att sänka reporäntan från 2,75 till 2,5 procent. Beslutet, som tillämpas från onsdagen den 11 februari, baseras på den bild av inflationsutsikterna som presenteras i Riksbankens inflationsrapport i december och den nya information om den ekonomiska utvecklingen som tillkommit sedan dess.

 

Den internationella och den svenska konjunkturbilden är sammantaget ungefär densamma som i inflationsrapporten i december. Tillväxten i USA kan bli något högre än vad som då antogs bl.a. beroende på den allt svagare dollarn. Utsikterna för Latinamerika, Asien samt Central- och Östeuropa ser också något ljusare ut. Samtidigt kan förstärkningen av euron medföra en något långsammare uppgång i euroområdet. Fortfarande väntas därmed en fortsatt gradvis återhämtning i världsekonomin och på de svenska exportmarknaderna under de kommande åren.

 

Även i Sverige blir tecknen allt tydligare på att konjunkturen är på väg att förbättras. Exporten utvecklades starkare i slutet av förra året än vad som låg i bedömningen i december och det kan finnas anledning att vara något mer optimistisk om utvecklingen framöver. Däremot tyder nya beräkningar av de offentliga finanserna på att den offentliga konsumtionen kan bli något svagare i år och nästa år. Sammantaget är synen på efterfrågeutvecklingen i allt väsentligt densamma som i december och tillväxten väntas fortsätta att stärkas framöver.

 

Trots en i huvudsak oförändrad syn på konjunkturen bedöms det inhemska kostnadstrycket bli något lägre än tidigare prognostiserat. Arbetsmarknaden har utvecklats svagt och det mesta talar för att det finns anledning att vara något mer pessimistisk om sysselsättningen framöver. Löneökningstakten kan bl.a. av detta skäl bli något mer dämpad än vad som antogs i inflationsrapporten. Samtidigt har produktivitetstillväxten fortsatt att överraska positivt och det finns skäl att tro att produktiviteten även i år och nästa år kommer att bli något högre än i den tidigare bedömningen. Inflationen har också fallit tillbaka aningen mer än väntat och uppgick till 1,4 respektive 1,7 procent i december mätt med KPI och UND1X. Rensat för energipriserna ökade KPI och UND1X med 0,6 och 1,2 procent i årstakt. Det internationella pristrycket kan bli lägre under prognosperioden jämfört med bedömningen i december.

 

Sammantaget har konjunkturen utvecklats ungefär som väntat och uppgången har befästs. Risken för en svagare internationell utveckling ser därmed ut att ha blivit något mindre. Samtidigt förefaller det inhemska och det internationella kostnadstrycket bli aningen mer dämpat. Riskerna för att elpriserna höjs ytterligare är också något lägre. Inflationen, inklusive såväl som exklusive energipriser, väntas därför bli något lägre under hela prognosperioden jämfört med bedömningen i december. Mot denna bakgrund beslutade Riksbankens direktion att sänka reporäntan med 0,25 procentenheter.

 

Hur penningpolitiken ska utformas framöver kommer att bero på den nya information som inkommer om den ekonomiska utvecklingen utomlands och i Sverige och vilka effekter denna kan få för de svenska inflationsutsikterna.

Protokollet från direktionens penningpolitiska diskussion under gårdagens sammanträde kommer att publiceras den 19 februari.

 

En presskonferens med riksbankschef Lars Heikensten och vice riksbankschef Irma Rosenberg hålls i dag kl. 11.00 på Riksbanken. Ingång från bankens huvudentré, Brunkebergstorg 11. För deltagande erfordras presslegitimation. Presskonferensen kommer att direktsändas på Riksbankens webbplats, http://www.riksbank.se/.

 

Kontaktinformation

Tomas Lundberg, pressekreterare, tel. 08-787 02 15

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?