Reporäntan lämnas oförändrad på 2 procent

Datum

Riksbankens direktion beslutade vid sitt sammanträde den 8 december att lämna reporäntan oförändrad på 2 procent. Jämfört med i oktober har prognosen för tillväxten i omvärlden och i Sverige reviderats ned något men konjunkturen bedöms fortfarande stärkas framöver. Stora rörelser på valuta- och oljemarknaden under senare tid har föranlett vissa revideringar av prognoserna för oljepriset och den svenska kronan. Sammantaget är bedömningen av den framtida inflationen i stort densamma som i oktober. Inflationen väntas bli måttlig framöver trots ett stigande resursutnyttjande. Det förklaras av gynnsamma kostnadsförhållanden och relativt gott om lediga resurser i utgångsläget. På ett par års sikt väntas UND1X-inflationen vara i linje med målet.

 

I inflationsrapporten i oktober bedömdes den globala BNP-tillväxten ha kulminerat men resursutnyttjandet väntades fortsätta att öka framöver. Ny statistik sedan oktober tyder på att den internationella tillväxten, framförallt i euroområdet, inte blivit fullt så stark som tidigare antagits. Samtidigt har oljepriset varit lite högre än beräknat och den amerikanska dollarn har försvagats relativt kraftigt mot både euron och kronan. Sammantaget har prognosen för tillväxten i omvärlden och på den svenska exportmarknaden reviderats ned något. Fortfarande bedöms dock den globala konjunkturen komma att fortsätta att stärkas framöver. 

 

Försvagningen av dollarn har skett gradvis under ett par år. På senare tid har utvecklingen accelererat. Mycket talar för att det är ett ökat fokus på det stora underskottet i USA:s bytesbalans som har drivit på utvecklingen. Under de närmaste åren förutser Riksbanken en starkare krona än vad som antogs i oktober.

 

I Sverige har BNP-tillväxten under det senaste året varit hög. Tillväxten har understötts av en stark exportkonjunktur samtidigt som hushållens konsumtion ökat i stabil takt. En svagare utveckling i omvärlden och en starkare krona har medfört att tillväxten under nästa år har reviderats ned något sedan i oktober. Samtidigt kvarstår dock bilden av en stark konjunktur med en tillväxt på ca 3 procent under de kommande två åren.

 

Den höga tillväxten under det senaste året har ännu inte resulterat i någon påtaglig förbättring av sysselsättningen i antalet personer. Däremot har antalet arbetade timmar ökat samtidigt som tillväxten i produktiviteten har varit stark. Under de kommande åren bedöms en fortsatt förstärkning av konjunkturen medföra att sysselsättningen ökar.

 

Inflationen är fortfarande låg. I oktober uppgick inflationen till 0,8 respektive 1,3 procent enligt KPI och UND1X. Under nästa år väntas inflationen tillta till följd av ett stigande internationellt och inhemskt kostnadstryck och kapacitetsutnyttjande. Inflationen väntas dock trots detta bli måttlig framöver p.g.a. gynnsamma kostnadsförhållanden och relativt gott om lediga resurser i utgångsläget. Jämfört med bedömningen i oktober väntas kronan i TCW-termer vara starkare under de kommande åren vilket får en dämpande effekt på inflationen. Detta motverkas dock av att oljepriset bedöms bli högre. Samtidigt sträcker sig prognosen längre fram i konjunkturuppgången vilket väntas ge en högre inflation i slutet av prognosperioden. Sammantaget är prognosen för inflationen i stort sett oförändrad sedan i oktober.

 

När det gäller riskbilden är bedömningen nu att det finns en nedåtrisk för inflationen. Exempelvis skulle ett mer dramatiskt dollarfall kunna bromsa tillväxten på världsmarknaden mer påtagligt. Med beaktande av riskbilden väntas KPI-inflationen uppgå till 1,6 procent på ett års sikt och 2,4 procent på två års sikt. Motsvarande bedömning för UND1X-inflationen är 1,5 procent respektive 2,0 procent. För närvarande bedöms UND1X-inflationen ge den bästa bilden av det underliggande inflationstrycket. Mot denna bakgrund beslutade Riksbankens direktion att lämna reporäntan oförändrad på 2 procent. 

 

Om konjunkturen fortsätter att förstärkas som väntat finns det anledning att tro på ett gradvis stigande inflationstryck. Det talar för att reporäntan förr eller senare kommer att behöva höjas, även om utvecklingen under den senaste tiden har ökat osäkerheten om när det kommer att ske. Som vanligt beror penningpolitiken framöver på hur Riksbanken värderar inflationsbilden och på den nya information som inkommer om den ekonomiska utvecklingen utomlands och i Sverige.

 

Beslutet att lämna reporäntan oförändrad tillämpas från onsdagen den 15 december. Beslutet baseras på den bild av inflationsutsikterna som idag presenteras i Riksbankens inflationsrapport.

 

Protokollet från direktionens penningpolitiska diskussion under gårdagens sammanträde kommer att publiceras den 22 december.

 

En presskonferens med vice riksbankschef Irma Rosenberg, Anders Vredin och Kerstin Hallsten, chef respektive biträdande chef för avdelningen för penningpolitik, kommer att hållas idag kl. 11.00 på Riksbanken. Ingång från bankens huvudentré, Brunkebergstorg 11. För deltagande erfordras presslegitimation. Presskonferensen kommer att direktsändas på Riksbankens webbplats, http://www.riksbank.se/.

Kontaktinformation

Tomas Lundberg, pressekreterare, tel. 08-787 02 15

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?