Reporäntan lämnas oförändrad på 2 procent

Datum

Riksbankens direktion beslutade vid sitt sammanträde den 28 april att lämna reporäntan oförändrad på 2 procent. Beslutet som tillämpas från onsdagen den 5 maj baseras på den bild av inflationsutsikterna som presenteras i Riksbankens senaste inflationsrapport och en bedömning av den information om den ekonomiska utvecklingen som inkommit sedan dess.

 

Konjunkturen i USA och euroområdet utvecklas sammantaget i stort i linje med den bedömning som gjordes i den senaste inflationsrapporten. I övriga delar av världen förefaller tillväxten vara något starkare än vad som tidigare antagits. Under de kommande åren väntas en tillväxt i världsekonomin och därmed på de svenska exportmarknaderna i linje med prognoserna i inflationsrapporten.

 

Återhämtningen av svensk ekonomi efter en mild konjunktursvacka har fortskridit i stort som förväntat. I år talar en något starkare internationell efterfrågan för aningen högre export. Även den inhemska efterfrågan kan väntas öka något snabbare till följd av den senaste sänkningen av reporäntan med 0,5 procentenheter. Regeringens vårproposition innehåller förslag som också bedöms stimulera efterfrågan under prognosperioden. Trots detta bedöms läget på arbetsmarknaden bli något svagare än prognosen i inflationsrapporten. Sammantaget väntas BNP-tillväxten under de närmaste åren i genomsnitt bli något högre än bedömningen i den senaste inflationsrapporten.

 

Inflationen steg något i mars jämfört med i februari. Uppgången var något större än förväntat. I takt med ett stigande resursutnyttjande i Sverige och internationellt bedöms inflationen tillta framöver. En fortsatt svag arbetsmarknad och gynnsamma kostnadsförhållanden gör att uppgången i den inhemska inflationen blir relativt måttlig. Jämfört med bedömningen i den senaste inflationsrapporten väntas inflationen bli något högre till följd av den starkare BNP-tillväxten.

 

Sammantaget bedöms inflationen vara i linje med Riksbankens inflationsmål mot slutet av prognosperioden. Mot denna bakgrund beslutade Riksbankens direktion att lämna reporäntan oförändrad på 2 procent.

 

Reporäntan är låg i ett historiskt perspektiv. Det talar för att den på sikt kommer att behöva höjas. Men hur penningpolitiken ska utformas framöver kommer som vanligt att bero på den nya information som inkommer om den ekonomiska utvecklingen utomlands och i Sverige och vilka effekter denna kan få för de svenska inflationsutsikterna.

 

Protokollet från direktionens penningpolitiska diskussion under gårdagens sammanträde kommer att publiceras den 12 maj.

Kontaktinformation

Tomas Lundberg, pressekreterare, tel. 08-787 02 15

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?