Ny arbetsfördelning inom direktionen

Datum

Riksbankens direktion fattade den 14 december beslut om vissa förändringar i direktionens arbetsfördelning. Beslutet är ett led i en förändringsprocess som bl.a. syftar till att tydliggöra ansvaret mellan direktionens ledamöter och avdelningscheferna och att förbättra förutsättningarna för en sammanhållen ledning av bankens organisation.

Tidigare har fattats beslut om att ledamöternas nuvarande beredningsansvar för avdelningar upphör och ersätts med ett ansvar för sakfrågor. Den nya arbetsför-delningen träder i kraft den 1 januari 2005 och innebär följande ansvarsfördelning.

Lars Heikensten är riksbankschef.

Eva Srejber, som är riksbankschefens ställföreträdare och vice riksbankschef, ansvarar för att lägga fram förslag till direktionen inom området tillgångsförvaltning.

Villy Bergström är vice riksbankschef och ansvarar för att lägga fram förslag till principiellt viktiga remissyttranden och fatta beslut i övriga remissärenden.

Lars Nyberg är vice riksbankschef och ansvarar för att lägga fram förslag till rapporter om finansiell stabilitet samt förslag till åtgärder avsedda att säkerställa stabiliteten och effektiviteten i betalningsväsendet.

Kristina Persson är vice riksbankschef och ansvarar för att lägga fram förslag be-träffande strategiska informations- och kommunikationsfrågor.

Irma Rosenberg är vice riksbankschef och ansvarar för att lägga fram förslag till inflationsrapporter samt beslut om penning- och valutapolitiska åtgärder.
Utöver denna ansvarsfördelning kan andra uppgifter tilldelas enskilda direktionsledamöter på kortare eller längre sikt. Direktionen är liksom tidigare kollektivt ansvarig för bankens hela verksamhet.

Kontaktinformation

Per Håkansson, chefsjurist, tel. 08-787 04 73 eller 070-247 29 91

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?