Beslut om kapitaltillskott under avvecklingen av Riksbankens bolag

Datum

Riksbanken tecknade i februari i år ett avtal med Securitas Värde AB som innebär att Securitas Värde övertar huvuddelen av tillgångarna samt erbjuder merparten av de anställda i Riksbankens helägda dotterbolag Pengar i Sverige AB anställning. Securitas Värdes förvärv är anmält till Konkurrensverket. Parterna avvaktar nu Konkurrensverkets beslut.
 
Verksamheten i Pengar i Sverige AB, som består av värdetransport- och uppräkningstjänster, avvecklas parallellt med detta. Ett led i avvecklingen är att samtliga kundavtal i bolaget sagts upp. Samtidigt belastas bolaget med i stort sett oförändrade kostnader medan intäkterna successivt minskar vilket försämrar resultatet. Därtill har bolaget i bokslutet för 2003 som kostnad bokfört 37 miljoner kronor för ett rån sommaren 2003 vilket också påverkat bolagets resultat negativt. Frågan om ersättning från försäkringsbolaget för rånet är under utredning.
 
För att säkerställa Pengar i Sveriges finansiering under avvecklingen beslutade Riksbankens direktion vid sammanträdet, den 31 mars 2004 om en kapitaltäckningsgaranti upp till 75 mkr. Riksbanken lämnade vid samma tillfälle ett planerat kapitaltillskott till det helägda dotterbolaget Svensk Kontantförsörjning AB (SKAB) om 10 mkr. SKAB handhar de riksbanksnära uppgifterna inom kontanthanteringen, bl.a. lagerhållning och in- och utlämning av sedlar och mynt. En utredning om den framtida organisationen av den riksbanksnära verksamheten i SKAB pågår inom Riksbanken och den beräknas redovisa sina slutsatser under den närmaste månaden. Den slutliga avvecklingen av Pengar i Sverige AB kan innebära att ytterligare kapitaltillkott kan komma att behövas.
 
Syftet med bolagiseringen av kontanthanteringen som inleddes i slutet av 1990-talet har varit att renodla Riksbankens verksamhet och åstadkomma en mer rationell struktur på området.

Kontaktinformation

Tomas Lundberg, pressekreterare, tel. 08-787 02 15

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?