Penningpolitiken och EMU

Datum

Riksbanken publicerar idag skriften Penningpolitiken och EMU. Skriftens syfte är att belysa ett antal viktiga praktiska penningpolitiska frågor som aktualiseras om euron införs i den svenska ekonomin.

 

"Som myndighet deltar Riksbanken inte i opinionsbildningen inför folkomröstningen, varken genom att driva kampanjer eller utfärda rekommendationer. Riksbankens roll är att tillhandahålla saklig information, som ska underlätta för allmänheten att bilda sig en egen uppfattning i frågan. Förhoppningen är att på detta sätt ge en intresserad allmänhet ytterligare information och fördjupad kunskap.", säger riksbankschef Lars Heikensten.

 

Skriften är indelad i två delar. Den första delen behandlar situationen fram till och med ett inträde i valutaunionen. Här görs en analys av Finlands, Italiens och Greklands inträde i den förberedande växelkursmekanismen ERM/ERM2. Dessa länder har erfarenheter som kan vara vägledande eftersom de anslöts till växelkursmekanismen senare än övriga länder som nu deltar i valutaunionen. Mot denna bakgrund förs sedan en mer allmänt hållen diskussion om frågor som är viktiga att beakta vid en anslutning av den svenska valutan till växelkursmekanismen. Därefter behandlas frågan hur penningpolitiken kan bedrivas inom ramen för växelkursmekanismen fram till själva inträdet i valutaunionen. Ska Riksbanken fortsätta att bedriva penningpolitiken med hänsyn främst till inflationsutsikterna i Sverige eller ska reporäntan så snabbt som möjligt anpassas till den nivå som råder inom valutaunionen? En fråga som också tas upp är risken för att införandet av euron i sig ska resultera i högre priser i Sverige.

 

I den andra delen behandlas hur Sverige bäst kan förbereda sig för den nya, gemensamma penningpolitiken inom Eurosystemet. Bland annat diskuteras skillnaderna mellan Riksbankens och ECB:s sätt att bedriva penningpolitik vad avser mål, beslutsprocesser, likviditetsstyrning, transparens och kommunikation. Därtill diskuteras vilken roll Riksbanken kan komma att få i Eurosystemet och hur ett medlemskap skulle kunna påverka bankens sätt att arbeta i Sverige. Avslutningsvis belyses frågan vilka konsekvenserna blir för stabiliseringspolitiken när Sverige inte längre har en nationell penningpolitik och en rörlig växelkurs mot euroområdet.

 

En engelsk version, Swedish monetary policy and EMU, kommer att finnas tillgänglig om några veckor.

 

Skriften finns tillgänglig i pdf-format på Riksbankens webbplats, http://www.riksbank.se/, under rubriken Publikationer. Den kan också hämtas i Riksbankens entré på Brunkebergstorg 11 eller beställas via e-post, [email protected], fax 08-787 05 26 eller telefon 08-787 01 00.

 

På Riksbankens webbplats finns dessutom ett allmänt informationsmaterial om EMU som successivt uppdateras.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?