Nyberg: Svag ekonomisk utveckling påverkar inflationsutsikterna

Datum

Vice riksbankschef Lars Nyberg talade under fredagen på Nordea Fixed Income seminarium i Köpenhamn. Nyberg redogjorde bland annat för utvecklingen sedan inflationsrapporten i mars, vilken överlag varit något svagare än förväntat.

 

"Kriget i Irak är över och uppbyggnadsfasen har inletts. Det blev ett kort krig, i linje med den bedömning Riksbanken gjorde i inflationsrapporten i mars. Oljepriset har fallit tillbaka snabbare än väntat och är idag på historiskt mer normala nivåer. Risken att långvarigt höga oljepriser skulle bidra till ett ökat inflationstryck har därmed minskat", sade Nyberg.

 

"Efter kriget har en anpassning skett på de finansiella marknaderna och olika riskmått tyder på att osäkerheten har fallit tillbaka. Det var väntat. Men det finns få tecken som visar att detta har påverkat den reala efterfrågan i positiv riktning. Inkommen information över sysselsättningen och hushållens inkomster indikerar att tillväxten i USA kan bli något mer dämpad i år än i inflationsrapportens huvudscenario från i mars. Även i euroområdet tyder utvecklingen på arbetsmarknaden, sämre internationella förutsättningar samt finanspolitiska åtstramningar på en något långsammare återhämtning. Detta bekräftas också av preliminära siffror för första kvartalets BNP i flera euroländer. I inflationsrapporten antogs den svenska ekonomin växa med 1,7 procent 2003 och 2,4 procent 2004 och 2005. En svagare internationell utveckling och den svaga investeringsutvecklingen i slutet av förra året talar för en något långsammare återhämtning i svensk ekonomi än vad som antogs i inflationsrapporten. Detta trots att Riksbanken sänkte reporäntan i mars. Till detta bidrar att finanspolitiken givits en något stramare inriktning", sade Nyberg.

 

"Ser vi till inflationen har Riksbankens bedömning, sedan stigande elpriser drog upp inflationen kring årsskiftet, varit att uppgången är tillfällig och att inflationen efterhand väntas återvända ned till målet på 2 procent. Utvecklingen så här långt är i stort sett i linje med Riksbankens bedömning. De senaste inflationssiffrorna från april skulle kunna tolkas som att nedgången sker snabbare än väntat. Om detta förlopp fortsätter minskar också risken att höga elpriser sprider sig till andra sektorer i ekonomin. Om utfallet av den pågående strejken leder till högre lönekrav på andra delar av arbetsmarknaden kan detta naturligtvis bli ett problem. Men det kan penningpolitiken i så fall hantera i ett senare skede", framhöll Nyberg.

 

"Inkommen information sedan mötet i slutet av april tyder, enligt min mening, på att de internationella nedåtriskerna fortfarande är något större än de inhemska uppåtriskerna. Dessutom ser vi en svagare efterfrågan både i utlandet och i Sverige och ett dämpat pristryck. Jag ser därmed i dagsläget utan tvekan ett utrymme för en mer expansiv penningpolitik", sammanfattade Nyberg.

Kontaktinformation

Tomas Lundberg, Pressekreterare, te. 08-787 02 15

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?