G10 rapport om tillgångspriser

Datum

Idag publiceras rapporten "Micro policies and turbulence in asset markets" av en arbetsgrupp inom ramen för G10-samarbetet. Arbetsgruppen har letts av Lars Heikensten och rapporten har huvudsakligen skrivits av personal från Riksbanken, med värdefulla bidrag från anställda vid centralbankerna i Storbritannien, Irland, Holland samt BIS och IMF.

 

Rapporten tar sin utgångspunkt i det faktum att tillgångsprisernas betydelse för den reala ekonomin har ökat de senaste decennierna. Under denna period har också tillgångsprisbubblor uppkommit och sedan spruckit i många länder, vilket i många fall haft betydande påverkan på ekonomin. Det finns en utbredd uppfattning bland beslutsfattare i industrialiserade länder att det är problematiskt att använda breda finanspolitiska och penningpolitiska åtgärder för att påverka tillgångsprismarknaderna. Mot denna bakgrund diskuteras i rapporten möjligheterna att använda andra policyåtgärder såsom exempelvis skatter eller regelverket för finansiella företag och marknader.

 

Rapportens huvudslutsatser är att för det första bör myndigheterna sträva efter att det finansiella systemet bör ges en sådan struktur att incitamenten att delta i uppbyggnaden av prisbubblor är liten, samtidigt som det bör eftersträvas att påverkan av kraschade bubblor på ekonomin ska bli så liten som möjligt. Nyckelorden för regelverken och skattesystemen är robusthet, neutralitet och transparens.

 

För det andra bör myndigheterna när de överväger att genomföra förändringar i skatter eller i regelverket för finanssektorn, oavsett motivet för dessa förändringar, noga beakta eventuella konsekvenser för tillgångspriser och finansiell stabilitet.

 

Slutligen diskuterar rapporten vad myndigheterna kan göra om en situation som upplevs som ohållbar inträffar. Slutsatsen är att det förefaller bättre att rikta in sina åtgärder på den finansiella sektorns aktörer än att försöka göra något direkt åt tillgångspriserna. Erfarenheterna hittills visar att de realekonomiska konsekvenserna av en sprucken bubbla blir väsentligt mindre om det finansiella systemet inte samtidigt dras in i djupa problem.

 

Rapporten presenteras som arbetsgruppens rapport, men utgjorde underlag för en diskussion på detta tema vid möte med G10-ländernas finansministrar och centralbankschefer i september 2002.

 

Rapporten finns tillgänglig på Riksbankens hemsida (www.riksbank.se). Där finns även Lars Heikenstens inledning till diskussionen på ovan nämnda möte.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?