Förändringar i Riksbankens bolag - avsiktsförklaring med Securitas, försäljning av Tumba Bruk

Datum

Riksbanken har tecknat en avsiktsförklaring med Securitas om att överlåta merparten av den kommersiella delen av Riksbankens kontanthantering, Pengar i Sverige AB, till Securitas Värde AB. Riksbanken har också slutfört försäljningen av tidigare Tumba Bruk till Crane & Co Inc.

 

– Besluten innebär avgörande steg för att koncentrera Riksbankens verksamhet till huvuduppgifterna, prisstabilitet och finansiell stabilitet, säger riksbankschef Lars Heikensten i en kommentar. – Vi avvecklar merparten av våra operativa uppgifter inom kontanthanteringen och vårt engagemang i produktion av sedlar, samtidigt som bolagen får professionella ägare.

 

Kontanthanteringen

Avsikten är att Securitas Värde AB ska överta huvuddelen av verksamheten i Pengar i Sverige AB, inklusive kundåtaganden. Avsikten är också att merparten av bolagets anställda ska erbjudas anställning i Securitas Värde AB.

 

Ett slutgiltigt överlåtelseavtal avses träffas senast i februari 2004. Då fastställs köpeskillingen med utgångspunkt från bokförda värden. Affären förutsätter godkännande av Konkurrensverket.

 

Verksamheten i Pengar i Sverige AB startade 1999 efter beslut av riksbanksfullmäktige 1998. Syftet var att renodla Riksbankens verksamhet och åstadkomma en mer rationell struktur på kontantmarknaden. Före bolagiseringen bedrevs verksamheten inom Riksbanken. Bolaget arbetar idag med hantering av dagskassor och kontantautomater samt värdetransporter för banker och detaljhandel. Bolaget har 350 anställda och omsätter i år 250 miljoner kronor.

 

Riksbankens bolag Svensk Kontantförsörjning AB, som bland annat ansvarar för Riksbankens kontantlager, berörs inte av affären.

 

Riksbanken har inlett en utredning som ska föreslå åtgärder för att ytterligare effektivisera kontanthanteringen. Bankerna och värdetransportföretagen inbjuds att medverka i en referensgrupp. Utredningen ska vara klar i april 2004.

 

Tumba Bruk

Crane & Co Inc övertog enligt en överenskommelse 2001 ledningsansvaret för Tumba Bruk den 1 januari 2002, varvid namnet ändrades till Crane AB. Riksbanken kvarstår enligt överenskommelsen som ägare till utgången av 2003.

 

Enligt ett slutligt överlåtelseavtal förvärvar nu Crane & Co Inc verksamheten för 5 miljoner US-dollar, motsvarande cirka 36 miljoner kronor. I den ursprungliga överenskommelsen var köpeskillingen 12-18 miljoner US-dollar och beroende av vinstutvecklingen i Crane AB. Den nu avtalade köpeskillingen är inte beroende av bolagets resultat och därmed en säker intäkt för Riksbanken.

 

Enligt tidigare överenskommelse svarar Riksbanken för rörelseförlusterna under 2002 och 2003 samt för en del av gjorda investeringar. Riksbankens totala åtagande för dessa år beräknas till 160-170 miljoner kronor.

 

Crane AB består av pappersbruk för sedelpapper och sedeltryckeri. Företaget, som har 250 anställda, är leverantör av svenska sedlar och har därutöver en betydande export av främst sedelpapper.

 

Riksbanken har med riksdagens godkännande överlämnat de byggnadsminnesförklarade delarna av bruksområdet till Statens fastighetsverk. Riksbanken har också beslutat finansiera ett bruksmuseum där Tumba Bruks 250-åriga historia kommer att visas för allmänheten. Museet ska drivas av Myntkabinettet och öppnar 2005.

 

Riksbankens kostnader

Riksbanken har fram till första halvåret 2003 beslutat om kapitaltillskott till Pengar i Sverige AB och Svensk Kontantförsörjning AB på totalt 770 miljoner kronor. Cirka hälften avser rörelseförluster och hälften omstruktureringskostnader. Kostnaderna ska ställas i relation till den årliga kostnaden på 60-70 miljoner kronor när verksamheten bedrevs inom Riksbanken. Direktionen har beslutat om ett ytterligare kapitaltillskott på 125 miljoner kronor för att bland annat täcka avvecklingskostnader under 2004.

 

En presskonferens med riksbankschef Lars Heikensten, vice riksbankschef Irma Rosenberg och Gunnar Bäckman, styrelseordförande i Svensk Kontantförsörjning AB och Pengar i Sverige AB, kommer att hållas i dag kl. 11.00 på Riksbanken. Ingång från bankens huvudentré, Brunkebergstorg 11. För deltagande erfordras presslegitimation.

 

Presskonferensen kommer att direktsändas på denna webbplats.

Kontaktinformation

Leif Jacobsson, informationschef, tel 08-787 04 14, 070-554 77 56 eller Björn Hasselgren, chef direktionsavdelningen tel 08-787 04 72

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?