De nordiska centralbankerna sluter en överenskommelse om hantering av finansiella kriser

Datum

På sitt möte i Stykkishólmur, Island, den 11 juni 2003, undertecknade centralbankscheferna i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige en Memorandum of Understanding (MoU) om hantering av finansiella kriser. MoU:n gäller i en situation då svåra problem uppstår i en bank, vars säte ligger i ett nordiskt land och som även är etablerad i andra nordiska länder.

 

Erfarenheterna från bankproblemen i vissa av de nordiska länderna under 1990-talet visar tydligt att centralbankerna måste agera snabbt i en krissituation. Under senare år har allt flera banker - däribland flera nordiska banker - etablerat sig utanför sina hemländer och detta gör det nödvändigt för centralbankerna att gemensamt kunna analysera, besluta och agera vid i en kris i det finansiella systemet.

 

MoU:n gäller en kris i varje bank som har sitt juridiska hemvist i ett nordiskt land och som dessutom är etablerad i minst ett ytterligare land i området. MoU:n avser enbart samarbetet mellan centralbankerna och påverkar inte andra ingångna avtal såsom det mellan centralbanker och banktillsynsmyndigheter inom det europeiska centralbankssystemet (ECBS) om informationsutbyte under en kris. MoU:n pekar dock tydligt på behovet av samarbete mellan centralbanker och tillsynsmyndigheter på en kontinuerlig bas, och i synnerhet i en krissituation.

 

Den undertecknade nordiska MoU:n är inriktad på praktiska frågor. Den fastställer att varje centralbank har rätten att kalla till möte i en "krishanteringsgrupp" som består av representanter på hög nivå från centralbankerna. Den indikerar vidare vilken bank som ska ta den ledande rollen och anger vilka kontakter centralbankerna bör ta med banktillsynsmyndigheterna, finansdepartementen, bankchefer och andra parter. I överenskommelsen specificeras också sådan information från den berörda banken som ska inhämtas och analyseras. Slutligen innehåller MoU:n anvisningar för samordningen av information från centralbankerna till andra parter.

 

Eftersom varje krissituation är specifik talar inte överenskommelsen om vilka åtgärder som bör vidtas för att stävja problemen. Mot bakgrund av att det gäller samarbete mellan centralbanker kommer dock möjligheten att ge likviditetsstöd att vara en viktig fråga.

 

MoU:n kommer att vara tillgänglig på centralbankernas hemsidor under nästa vecka. För mer information om MoU:n, kontakta vice riksbankschef Lars Nyberg, tel. 08-787 01 08.

Kontaktinformation

Martin Noreus, tel. 08-787 02 78, Göran Lind, tel. 08-787 04 64

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?