Sveriges direktinvesteringstillgångar i utlandet 1277 miljarder kronor

Värdet av svenska direktinvesteringstillgångar i utlandet uppgick vid utgången av 2001 till 1 277 miljarder kronor. De utländska direktinvesteringstillgångarna i Sverige uppgick vid samma tidpunkt till 981 miljarder kronor. Det framgår av resultatet från Riksbankens årliga undersökning om direktinvesteringar som publiceras idag.

De svenska direktinvesteringstillgångarna i utlandet ökade i värde med 129 miljarder kronor under fjolåret. Drygt hälften av denna ökning beror på att kronan försvagades. Resterande del av ökningen beror på företagsförvärv, koncernmässiga omstruktureringar och återinvesterade vinster. Branschfördelningen visar att det är tillverkningsindustrin och bank- och försäkringssektorn som ökade sina tillgångar mest under året.
Avkastningen på direktinvesteringstillgångarna i utlandet uppgick till 97 miljarder kronor och var därmed 14 miljarder kronor lägre än 2000. Så gott som alla branscher uppvisade en lägre avkastning.

Värdet av de utländska direktinvesteringstillgångarna i Sverige uppgick vid utgången av 2001 till 981 miljarder kronor, en ökning med 84 miljarder kronor sedan 2000. Ökningen beror främst på fortsatta utländska förvärv av svenska bolag men även på större koncernmässiga omstruktureringar. Undersökningen visar att tillgångarna i Sverige främst ökade inom tillverkningsföretag och inom bank- och energisektorn. Avkastningen i utlandsägda svenska företag uppgick till 44 miljarder kronor vilket är 26 miljarder lägre än året innan. Så gott som samtliga branscher, utom skogsindustrin, uppvisade en lägre avkastning.

Avkastningen på direktinvesteringar ingår som en delpost i Sveriges bytesbalans. Resultatet från årets undersökning innebär ett positivt nettobidrag till bytesbalansen på 53 miljarder kronor för 2001. Tidigare preliminärt beräknade uppgifter kommer därmed att revideras och medför en ytterligare förstärkning av bytesbalansen med 18 miljarder kronor.

Mer detaljerad information i tabellform finns på Riksbankens webbplats. En fullständig rapport kommer att finnas tillgänglig från mitten av januari 2003.

Ytterligare information lämnas av avdelningen för penningpolitik, betalningsbalansenheten, Maria Falk, tel.: 08-787 03 68, Anders Lindström, tel.: 08-787 05 60.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?