Svenskt portföljinnehav 2001 - Utländska aktier och räntebärande värdepapper

Värdet av svenska placerares innehav av utländska värdepapper uppgick vid årsskiftet 2001/2002 till 1494 miljarder kronor. Innehavet i utländska aktier och fondandelar motsvarade 1062 miljarder kronor medan värdet av räntebärande värdepapper uppgick till 432 miljarder kronor. Det framgår av en undersökning som Riksbanken genomfört för andra gången och som är ett led i en internationell undersökning under Internationella Valutafondens ledning. Undersökningen kommer fortsättningsvis att genomföras årligen.


Sektorfördelning

Försäkringsbolag och svenska värdepappersfonder, som tillhör sektorn övriga finansinstitut, står för den största delen av de utländska tillgångarna. Därefter kom socialförsäkringssektorn (främst AP-fonderna) som kraftigt ökat sina utländska placeringstillgångar under 2001.

Hushållen svarade för 69 miljarder eller knappt 5 procent av det totala svenska innehavet av utländska värdepapper. Hushållens andel bedöms dock vara större än så, eftersom många hushåll placerar kapital i svenskregistrerade fonder som i sin tur placerar i utländska värdepapper. Dessa innehav redovisas under sektorn övriga finansinstitut.

Landfördelning

Undersökningen innehåller vidare en utförlig landfördelning av placeringarna i utlandet. Landfördelningen visar att mer än en tredjedel av samtliga svenska portföljtillgångar var placerade i amerikanska värdepapper.

Den fullständiga rapporten finns att ladda ned från Riksbankens webbplats. Ytterligare information lämnas av avdelningen för penningpolitik, Helena Persson, tel. 08-787 02 45 och Johanna Nahkuri, tel. 08-787 02 41.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?