Reporäntan sänks 0,25 procentenheter till 4,0 procent

Datum

Riksbankens direktion beslutade vid sitt sammanträde torsdagen den 14 november att sänka reporäntan från 4,25 procent till 4,0 procent. Beslutet, som tillämpas från onsdagen den 20 november, skall ses mot bakgrund av den senaste inflationsrapporten och den nya information om den ekonomiska utvecklingen som tillkommit sedan dess.

Någon förbättring av den internationella konjunkturen har inte skett sedan föregående inflationsrapport publicerades i oktober. Ny information tyder på att industrikonjunkturen är fortsatt svag såväl i USA som i Europa. Förtroendeindikatorer för hushåll och företag ger samma bild. En viss stabilisering förefaller visserligen ha skett på de finansiella marknaderna, men det är ännu för tidigt att avgöra om den är permanent. Risk finns också för att det markanta börsfallet under de senaste åren får ett större genomslag i hushålls och företags beteende än vad som hittills observerats. Ändå finns det skäl att hålla fast vid bedömningen att världskonjunkturen långsamt vänder uppåt under de kommande åren. I grunden baseras denna bedömning på att normala cykler för investeringar och lager får ett gradvis genomslag, även om återhämtningen denna gång tyngs av stora skulder hos hushåll och företag. I USA får konjunkturen stöd av en fortsatt god produktivitetsutveckling, högre vinster och från den samlade ekonomiska politiken. Det finns dock en del tecken på att utvecklingen i Europa kan komma att bli sämre än tidigare beräknat. Jämfört med i oktober bedöms resursutnyttjandet i omvärlden bli något lägre, vilket bidrar till ett svagare pristryck.

Trots en mer dämpad konjunktur under innevarande år har efterfrågan i Sverige fortsatt att vara förhållandevis god. I huvudsak är det också den bild inkommande data givit. Dock finns tydliga tecken på en svagare industrikonjunktur; exporten har mattats av och industriproduktionen har varit mer dämpad än vad som antogs i förra inflationsrapporten. Till detta kommer risken för att den inhemska efterfrågan kan komma att påverkas mer än beräknat av börsfallet. I inflationsrapporten gjordes bedömningen att BNP skulle komma att växa med 1,7 procent 2002, 2,3 procent 2003 och 2,1 procent 2004. Det finns nu skäl att räkna med en något långsammare ekonomisk tillväxt. Resursutnyttjandet i den svenska ekonomin väntas därmed bli mindre ansträngt.

Inflationen har varit i linje med bedömningen i senaste inflationsrapporten. Inflationsförväntningarna på ett till två års sikt är också i linje med Riksbankens mål.

Sysselsättningen har hittills utvecklats relativt väl även om en del vikande tendenser kunnat noteras det senaste halvåret t.ex. inom industrin. Särskilt inom offentlig sektor är efterfrågan på arbetskraft stark. Sedan inflationsrapporten har Kommunal krävt omförhandlingar av lönerna för år 2003. Även om Kommunals beslut inte föranlett motsvarande omförhandlingskrav inom andra avtalsområden är det oroande. Redan före Kommunals beslut räknade Riksbanken med löneökningar under de närmaste åren som i ett långsiktigt perspektiv bedöms vara för höga.

I inflationsrapporten var prognosen att UND1X-inflationen, med oförändrad ränta, skulle komma att uppgå till 1,8 procent på ett års sikt och 1,9 procent på två års sikt. Sedan dess finns det vissa tecken på en stabilisering på aktiebörserna. Kommunals krav på omförhandlingar åskådliggör att det föreligger risker för den inhemska inflationen särskilt på lite längre sikt. Mot detta står dock att den statistik som presenterats talar tydligt för en svagare konjunktur i Sverige och i utlandet.

Riksbankens samlade bedömning är idag att inflationen på både ett och två års sikt kommer att underskrida inflationsmålet. Mot denna bakgrund har beslutet att justera reporäntan tagits. Utformningen av penningpolitiken framöver beror som vanligt på hur Riksbanken värderar ny information. I särskild fokus under de kommande månaderna står antagligen, precis som tidigare under hösten, såväl konjunkturutvecklingen i utlandet som förloppet inom den finansiella sektorn och på de finansiella marknaderna.

Protokollet från direktionens penningpolitiska diskussion under torsdagens sammanträde kommer att publiceras fredagen den 29 november 2002. En presskonferens med riksbankschef Urban Bäckström och förste vice riksbankschef Lars Heikensten kommer att hållas kl. 11.00 fredagen den 15 november på Riksbanken, Brunkebergstorg 11. För deltagande erfordras presslegitimation.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?