Reporäntan sänks 0,25 procentenheter till 3,75 procent

Datum

Riksbankens direktion beslutade vid sitt sammanträde onsdagen den 4 december att sänka reporäntan från 4,0 till 3,75 procent. Beslutet, som tillämpas från onsdagen den 11 december, baseras på den bild av inflationsutsikterna som idag presenteras i Riksbankens inflationsrapport.

Den realekonomiska utvecklingen är fortsatt svag. Industrikonjunkturen har försämrats både i omvärlden och i Sverige. I USA bedöms -- på ungefär samma sätt som tidigare i höst -- förutsättningarna för en inhemskt driven återhämtning vara relativt goda. Utsikterna ser dock något sämre ut för euroområdet. Osäkerheten på de finansiella marknaderna har minskat något, även om det är för tidigt att dra slutsatsen att stabiliseringen blir bestående. BNP-prognosen för euroområdet revideras ned i år och nästa år. Tillväxten inom OECD-området som helhet bedöms bli 1,4 procent 2002, 2,2 procent 2003 samt 2,7 procent 2004.

Den svagare efterfrågeutvecklingen dämpar det internationella pristrycket. Kronan väntas förstärkas under prognosperioden. Sammantaget kommer detta att jämfört med föregående bedömning ha en viss dämpande effekt på prisutvecklingen för importerade produkter i Sverige.

En svagare industrikonjunktur hos flera av våra stora handelspartners gör att utsikterna för svensk ekonomi har försämrats något. Exporten har mattats av, industriproduktionen har fortsatt att sjunka och orderingången är svag. Finanspolitiken väntas, liksom i förra inflationsrapporten, bli mindre expansiv. Hushållens inkomster bedöms - efter flera år av snabb tillväxt - bara stiga måttligt och investeringarna hållas tillbaka av lägre efterfrågan. Trots detta bedöms dock den inhemska efterfrågan återhämta sig under prognosperioden. Sammantaget väntas den svenska tillväxten bli mer dämpad under de närmaste åren. I Riksbankens huvudscenario väntas BNP växa med 1,5 procent 2002, 2,1 procent 2003 och 2,3 procent 2004. Resursutnyttjandet bedöms bli något lägre under prognosperioden än vad som tidigare antagits men fortfarande ligga på en förhållandevis hög nivå.

Det svagare efterfrågeläget i huvudscenariot medför att det inte bedöms ske någon märkbar spridning till privata sektorn från högre väntade löner inom kommuner och landsting under 2003. Stigande kostnader för företagen till följd av höjda avtalade avsättningar till pensionsfonder medför dock att enhetsarbetskostnaderna i näringslivet nu bedöms bli högre 2003 jämfört med föregående inflationsrapport. Mot denna bakgrund har osäkerheten om utfallet av avtalsrörelsen 2004 ökat.

Inflationen har utvecklats i linje med bedömningen i föregående inflationsrapport. I oktober uppgick inflationen mätt med UND1X och KPI till 2,4 respektive 2,5 procent. Sedan i vintras har inflationen fallit tillbaka, vilket ger stöd för Riksbankens tidigare bedömning att inflationsuppgången 2001 i betydande utsträckning berodde på tillfälliga faktorer. Inflationsförväntningarna är också åter i linje med prisstabilitetsmålet.

Riskbilden har betydelse för utformningen av penningpolitiken. Även om en viss stabilisering skett, utgör den internationella konjunkturutvecklingen fortfarande en nedåtrisk. Denna uppvägs inte helt av en uppåtrisk sammanhängande med det inhemska inflationstrycket och lönebildningen. UND1X-inflationen med beaktande av riskbilden väntas därmed bli 1,9 procent på ett års sikt och 1,8 procent på två års sikt.

Under prognosperioden är inflationen i genomsnitt ungefär i linje med Riksbankens inflationsmål. I det tidsperspektiv som penningpolitiken normalt inriktas på underskrids målet något, vilket är skälet till att reporäntan nu sänks. Beslutet var dock inte självklart. Inriktningen på penningpolitiken framöver beror på ny information som tillkommer och hur denna påverkar den samlade bedömningen av inflationsutsikterna för de kommande åren.

Protokollet från direktionens penningpolitiska diskussion under gårdagens sammanträde kommer att publiceras den 19 december.

En presskonferens med riksbankschef Urban Bäckström, förste vice riksbankschef, Lars Heikensten, Claes Berg och Hans Lindblad chef respektive biträdande chef för avdelningen för penningpolitik kommer att hållas idag kl. 11.00 på Riksbanken, Brunkebergstorg 11. För deltagande erfordras presslegitimation.

Inflationsrapporten kan laddas ned från Riksbankens webbplats under rubriken Publikationer/Inflationsrapporten eller beställas från Information Riksbanken, e-post: [email protected], fax 08-787 05 26 eller tel. 08-787 0100.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?