Reporäntan lämnas oförändrad på 4,25 procent

Datum

Riksbankens direktion beslutade vid sitt sammanträde torsdagen den 15 augusti att lämna reporäntan oförändrad på 4,25 procent. Beslutet, som tillämpas från onsdagen den 21 augusti, skall ses mot bakgrund av den senaste inflationsrapporten och den nya information om den ekonomiska utvecklingen som tillkommit sedan dess.

Merparten av den ekonomiska statistik som inkommit under sommaren talar  fortfarande för en gradvis och bred men relativt försiktig återhämtning av världsekonomin. Denna understöds nu också av allmänt fallande marknadsräntor. Oron på världens aktiebörser har dock lett till en ökad osäkerhet om konjunkturens återhämtning. De allt lägre aktiekurserna kan komma att påverka investerings- och konsumtionsutvecklingen negativt. Till osäkerheten har även svagare tillväxtsiffror både i USA och Europa bidragit. Sammantaget finns det ändå skäl att i huvudsak hålla fast vid den syn på världskonjunkturen som presenterades i inflationsrapporten i juni, och som låg till grund för det penningpolitiska beslutet i juli, även om utsikterna försämrats något.

En fortsatt återhämtning av den svenska ekonomin framstår också som trolig under de närmaste åren. Tillväxten under första halvåret var  bättre än väntat. Konjunkturuppgången inom industrin har att döma av konjunkturbarometern och annan information blivit mer tydlig, även om situationen är fortsatt problematisk inom vissa sektorer t.ex. teleindustrin. Enligt preliminär statistik bedöms  hushållens konsumtion ha tagit fart under årets andra kvartal. Trots att börsfallen påverkat hushållens finansiella förmögenhet negativt har den totala förmögenheten hållits uppe av fortsatt stigande fastighetspriser. Under de närmaste åren finns det anledning att räkna med att den svenska konjunkturen får stöd av den internationella utvecklingen och relativt snabbt växande disponibla inkomster. Sammantaget finns det idag inte skäl att revidera tillväxtbedömningen för den svenska ekonomin mer än marginellt; tillväxttakten under senare delen av prognosperioden bedöms därmed fortfarande komma att överstiga den långsiktigt uthålliga ökningstakten för produktionsförmågan.

Inflationen har utvecklats ungefär i linje med den bedömning som gjordes i inflationsrapporten och i samband med det penningpolitiska mötet i juli. Den uppgick i juli till 2,2 procent mätt med KPI och till 2,4 procent mätt med UND1X. De tillfälliga prisökningarna som inträffade under förra våren har fallit ur 12-månaderstalen. Samtidigt har inflationsförväntningarna sjunkit och är nu i linje med inflationsmålet. Avgörande för penningpolitiken är inflationsutsikterna på ett till två års sikt. I detta tidsperspektiv väntas inflationen bli i linje med inflationsmålet, om än marginellt lägre än i tidigare bedömningar.

Inte heller när det gäller olika risker förknippade med utvecklingen framöver har bilden ändrats på ett avgörande sätt. Sannolikheten för en svagare internationell konjunktur har dock ökat något främst därför att effekterna av den globala börsnedgången kan bli större än beräknat. I Sverige kvarstår risken för en högre inhemsk inflation. Resursutnyttjandet är högt, vilket markerats av de senaste sysselsättnings- och tillväxtsiffrorna. Även risken för högre löneökningar än väntat bidrar till en uppåtrisk för den inhemska inflationen. Samtidigt har dock osäkerheten om ekonomins inflationsbenägenhet minskat något i takt med att inflationen utvecklats ungefär i linje med gjorda bedömningar.

Sammantaget bedöms prisstegringstakten på ett och två års sikt ligga i linje med Riksbankens inflationsmål. Risken för en svagare internationell utveckling sammanhängande främst med utvecklingen på aktiebörserna har dock ökat något sedan i juli. Trots detta bedöms fortfarande det mest sannolika vara att konjunkturen under de närmaste åren förstärks ungefär som tidigare väntat och att prisökningstakten därmed åter stiger under senare delen av prognosperioden. Hur penningpolitiken utvecklas framöver beror på hur Riksbanken värderar ny information om den ekonomiska och finansiella utvecklingen som bedöms ha betydelse  för inflationsutsikterna.

Protokollet från direktionens penningpolitiska diskussion under torsdagens sammanträde kommer att publiceras den 29 augusti 2002.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?