Reporäntan lämnas oförändrad på 4,25 procent

Datum

Riksbankens direktion beslutade vid sitt sammanträde onsdagen den 16 oktober att lämna reporäntan oförändrad på 4,25 procent. Beslutet, som tillämpas från onsdagen den 23 oktober, baseras på den bild av inflationsutsikterna som idag presenteras i Riksbankens inflationsrapport.

När den senaste inflationsrapporten publicerades i juni syntes en begynnande konjunkturuppgång i USA, som bedömdes stimulera en återhämtning också i andra delar av världen. Sedan dess har bl. a. den fortsatta börsnedgången och ökade säkerhetspolitiska risker bidragit till att osäkerheten om tillväxtutsikterna ökat. Det finns dock också positiva signaler i USA såsom en förhållandevis god produktivitetstillväxt och en fortsatt god tillväxt i hushållens disponibla inkomster. Även i euro-området väntas återhämtningen bli fördröjd. Sammantaget talar den nya informationen för en svagare prisuppgång och mer utdragen konjunkturuppgång än bedömningen både i föregående inflationsrapport och vid de två penningpolitiska sammanträdena som ägt rum sedan dess.

Trots en något mer dämpad utveckling i omvärlden har efterfrågan i Sverige varit förhållandevis stabil. Nationalräkenskaperna för första halvåret visar att BNP-tillväxten var något starkare än väntat. Den senaste tidens statistik visar dock en viss avmattning inom industrin och handeln. Riksbanken bedömer nu att tillväxten blir något svagare de kommande åren än vad som antogs i föregående inflationsrapport. Finanspolitiken bedöms bli mindre expansiv bl.a. för att utgiftstaken inte ska överskridas. Den inhemska efterfrågan blir därmed lägre samtidigt som också nettoexporten bedöms bli mer dämpad än tidigare. BNP antas växa med 1,7 procent 2002, 2,3 procent 2003 och 2,1 procent 2004. Resursutnyttjandet bedöms i utgångsläget vara relativt högt trots den avmattning som skett; under prognosperioden blir det dock troligen något lägre än i tidigare bedömning.

UND1X-inflationen bedöms i huvudscenariot, vid oförändrad reporänta, uppgå till 1,8 procent på ett års sikt och till 1,9 procent på två års sikt. Motsvarande bedömning för KPI-inflationen är 2,1 respektive 2,3 procent. Skillnaden är en följd av bl.a. den skatteväxling som genomförs och stigande räntekostnader för hushållen.

Den största osäkerheten i bedömningen av inflationsutsikterna rör effekterna av utvecklingen på de finansiella marknaderna. Hittills har anpassningsprocessen skett i ordnade former, men det kan inte uteslutas att börsutvecklingen får större effekter än vad som antas i huvudscenariot. Om aktiebörserna fortsätter att falla, efter de senaste dagarnas uppgång, eller om effekterna av den nedgång som redan inträffat visar sig bli mer omfattande kan ett mindre gynnsamt scenario för svensk ekonomi komma att realiseras. Denna nedåtrisk motverkas delvis av en inhemsk uppåtrisk som minskat något främst till följd av att inflationen och inflationsförväntningarna fallit tillbaka till nivåer i linje med inflationsmålet. Men risker kvarstår förknippade i första hand med lönebildningen och andra faktorer relaterade till det inhemska resursutnyttjandet.

Den samlade bedömningen är att inflationen, med beaktande av riskbilden, på ett till två års sikt kommer att ungefär ligga i linje med Riksbankens mål, om än något i underkant. Det troligaste är fortfarande en förstärkning av konjunkturen under de närmaste åren. Tillsammans med att läget är svårbedömt - inte minst till följd av svängningarna på de finansiella marknaderna - gör detta att Riksbanken i nuläget valt att lämna reporäntan oförändrad. Utvecklingen på de finansiella marknaderna och dess effekter på ekonomin motiverar dock en skärpt uppmärksamhet. Direktionen beslutade därför att hålla ett extra penningpolitiskt sammanträde den 14 november kl. 13 för att göra en förnyad avstämning av läget.

Protokollet från direktionens penningpolitiska diskussion under gårdagens sammanträde kommer att publiceras den 30 oktober.

Riksbankschef Urban Bäckström redogör för penningpolitiken i finansutskottet kl 09.00 och svarar därefter på frågor.

En presskonferens med förste vice riksbankschef, Lars Heikensten, Claes Berg och Hans Lindblad chef respektive biträdande chef för avdelningen för penningpolitik kommer att hållas kl. 13 på Riksbanken. OBS! Ingång från bankens huvudentré, Brunkebergstorg 11. För deltagande erfordras presslegitimation.

Inflationsrapporten kan laddas ned från Riksbankens webbplats, www.riksbank.se, under rubriken Publikationer/Inflationsrapporten eller beställas från Information Riksbanken, e-post: [email protected], fax 08-787 05 26 eller tel. 08-787 0100.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?