Penning- och valutapolitik nr 4 2002

Riksbankens kvartalstidskrift Penning- och valutapolitik behandlar ämnen på riksbanksnära områden. I dag publiceras årets fjärde nummer som innehåller fyra artiklar:

 

The art of targeting inflation
Although low inflation has been the primary objective for Swedish monetary policy since 1993, it was not until 1999 that a price stability objective was implemented as the law of the land. In their article the authors, First Deputy Governor Lars Heikensten and Anders Vredin, Head of the Research Department describes monetary policy-making in Sweden today. They also discuss some strategic problems the new regime has faced.

 

IRB-ansatsen i Baselkommitténs förslag till nya kapitaltäckningsregler: några simuleringsbaserade illustrationer
Den så kallade IRB(Internal Ratings Based)-ansatsen för bestämning av bankers kapitaltäckning är en av grundbultarna i Baselkommitténs förslag till revidering av Baselöverenskommelsen för bankreglering. I artikeln presenterar Tor Jacobson, Jesper Lindé och Kasper Roszbach, verksamma på Riksbankens forskningsavdelning idéerna bakom och grunddragen för IRB-ansatsen och beskriver konsekvenserna för bankernas kapitaltäckningsbehov av ett antal av ansatsens komponenter.

 

Reformerad hantering av internationella kriser
De senaste årtiondenas internationella finansiella kriser har lett till en omfattande debatt om hur olika typer av kriser bör hanteras. Debatten har intesifierats sedan Internationella valutafonden under 2001 presenterade ett förslag till förbättrad hantering av staters soliditetskriser. Det skriver Ola Melander, som för närvarande studerar vid London School of Economics, i sin artikel där han redogör för olika motiv och förslag till reformerad hantering av likviditets- och soliditetskriser.

 

Riksbankens yttrande över betänkandet "Stabiliseringspolitik i valutaunionen" SOU 2002:16
Till sist återges Riksbankens synpunkter på slutbetänkadet från Kommittén för stabiliseringspolitik för fullsysselsättning vid ett svenskt medlemskap i valutaunionen. Robert Boije, avdelningen för penningpolitik och Anders Borg och Jörgen Eklund, direktionsavdelningen har under ledning av vice riksbankschef Villy Bergström författat yttrandet. Bakom remissyttrandet står samtliga direktionsmedlemmar.

 

Tidskriften finns tillgänglig i pdf-format på Riksbankens webbplats, www.riksbank.se under rubriken Publikationer/Penning- och valutapolitik. Den kan också hämtas i Riksbankens entré på Brunkebergstorg 11 eller beställas via e-post, [email protected], fax: 08-787 05 26 eller telefon 08-787 01 00.

 

En engelsk version, Sveriges Riksbank Economic Review, kommer att finnas tillgänglig om några veckor.

 

Frågor besvaras av Kerstin Wallmark, tel. 08-787 01 50.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?