Förändring av kontanthanteringen i Sverige

Med anledning av det brev från Bankföreningen som idag refereras i media vill Riksbanken göra följande kommentar.


Riksbanken har sedan flera år bedrivit ett arbete i syfte att effektivisera kontanthanteringen i Sverige. Arbetet grundas på Riksbankens uppdrag att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende. Ett led i detta var bildandet av Pengar i Sverige AB 1999. Nu tas ytterligare steg för att effektivisera hanteringen av kontanter, bland annat genom att överföra distributionsansvaret från Riksbanken till privata aktörer och minska antalet utlämningsställen. Förändringarna grundas på beslut i Riksbankens direktion i april i år. Den nya organisationen lägger grunden för fortsatta samhällsekonomiska besparingar, framför allt genom effektivisering av lagerhållning och värdetransporter.


Riksbanken fäster stor vikt vid säkerhetsaspekterna i alla led av processen. Det finns inget skäl till att antalet värdetransporter till och från bankerna skulle öka till följd av den nya organisationen. Det finns heller ingen anledning till att kassabehållningen på bankkontoren skulle öka. När organisationen är i drift innebär det enligt Riksbankens bedömning inte någon ökad säkerhetsrisk för bankernas personal.


Förändringsprocessen har bedrivits i nära samarbete med affärsbankerna som är centrala aktörer i kontanthanteringen. Kontakterna har pågått kontinuerligt sedan i maj i år och ett betydande antal gemensamma möten har hållits. Ett sedan tidigare inplanerat möte hålls i eftermiddag på Riksbanken.


Riksbanken har respekt för de praktiska frågor som uppkommer vid övergången till ett nytt system och strävar efter att komma överens med affärsbankerna om formerna för genomförandet av den nya organisationen.


För ytterligare information: Avdelningschef Björn Hasselgren, tel 08-787 04 72

 

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?