Det osäkra ekonomiska läget medför minskad motståndskraft i banksystemet

Sedan Riksbanken publicerade sin förra stabilitetsrapport i maj i år har konjunkturutsikterna försämrats för såväl Sverige och övriga Europa som USA. Det kan därför inte uteslutas att det har skett en riskuppbyggnad inom olika delar av ekonomin, framhåller Riksbanken i sin idag publicerade rapport om stabiliteten i det finansiella systemet.


Osäkerheten på de finansiella marknaderna har fortsatt och bedöms bestå de närmaste månaderna. Konsekvenserna av negativa överraskningar riskerar att bli större i tider med osäkerhet. Därför fokuserar rapporten på risken för en mera utdragen konjunkturavmattning och hur bankerna och deras olika kundkategorier kan hantera en sådan situation.

Bland de indikationer om ökad riskuppbyggnad som idag kan observeras, finns till exempel utvecklingen inom den kommersiella fastighetssektorn i storstäderna, hushållens skuldsättningsgrad, den svaga resultatutvecklingen inom företagssektorn samt bankernas vikande lönsamhet. Inget enskilt område i sig bedöms kunna medföra några allvarligare påfrestningar för banksektorn. Om utvecklingen blir väsentligt sämre än väntat skulle de dock tillsammans kunna utgöra ett hot mot den finansiella stabiliteten. Därför krävs att utvecklingen inom dessa sektorer och hur den kommer att påverka bankerna följs med ökad uppmärksamhet.

Rapporten Finansiell stabilitet redogör för Riksbankens syn på situationen i det finansiella systemet. Därutöver innehåller rapporten tre artiklar. Den första pekar på att införandet av en central motpart på den svenska värdepappersmarknaden skulle medföra ökad effektivitet med en lägre risknivå. Därigenom skulle denna marknad kunna bli mera attraktiv för utländska placerare. I den andra artikeln belyses vad som driver kredittillväxten och i vilken utsträckning denna är en indikator på finansiell instabilitet. I rapportens sista artikel redogörs för drivkrafter och risker förknippade med de svenska storbankernas omfattande internationella expansion, som medför stora utmaningar för tillsynsmyndigheter och centralbanker.

En presskonferens med vice riksbankschef Lars Nyberg, Martin Andersson, chef för avdelningen för finansiell stabilitet och Martin Blåvarg, chef för enheten för finansiell stabilitetsanalys, hålls idag den 26 november klockan 14.00 på Riksbanken, ingång Brunkebergstorg 11. Presslegitimation krävs.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?