Allmänhetens förtroende för Riksbanken fortsatt högt

Riksbankens trovärdighet hos allmänheten är fortsatt högt. Det framgår av den kunskaps- och attitydundersökning som Riksbanken låtit göra bland allmänheten. Andelen som anser att Riksbanken är trovärdig eller mycket trovärdig har stadigt ökat, från 37 % 1996 till 67 % 2002.

Undersökningen visar att sju av tio tillfrågade anser att penningpolitiken bedrivs på ett riktigt sätt. Det är färre än förra året, vilket beror på att andelen osäkra ökat något. Däremot har andelen positiva ökat sedan 1996, då endast hälften av de svarande ansåg att Riksbanken bedrev penningpolitik på ett riktigt sätt.

Nära hälften av de svarande känner till Riksbankens huvuduppgifter, det vill säga att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende och att värna prisstabilitet. Män och äldre personer har högre kunskaper om Riksbanken än kvinnor och ungdomar.

Knappt en fjärdedel känner till målet om 2 procents inflation. Andelen som tror att Riksbankens mål på 2 procents inflation ska uppnås inom de närmaste åren har ökat från 45 procent 2001 till 49 procent i år. Äldre personer anser i högre grad än ungdomar att inflation är något negativt.

"Undersökningen visar att förtroendet för Riksbanken är fortsatt högt, men också att kunskaperna om Riksbanken varierar och behöver förbättras, inte minst bland ungdomar", kommenterar Leif Jacobsson, informationschef på Riksbanken.

Undersökningen är utförd av Ipsos-Eureka AB. 1 006 personer i åldrarna 16-74 år telefonintervjuades under perioden 26 augusti  - 3 september. Riksbanken har gjort motsvarande undersökningar sedan 1996.

För ytterligare information kontakta informationschef Leif Jacobsson,
tel. 08 - 787 04 14.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?