Srejber: Viktigt fortsätta arbetet med att förbättra svensk ekonomi

"Den svenska ekonomin har nu under en följd av år uppvisat förhållandevis hög tillväxt och prisstabilitet. En central förutsättning för denna utveckling har varit att penning- och finanspolitiken kompletterat varandra och båda varit inriktade på att etablera och upprätthålla makroekonomisk stabilitet", sade andre vice riksbankschef Eva Srejber på ett föredrag i London. Mötet arrangerades av Nordea.


"Den kombination av penning- och finanspolitik inriktad på makroekonomisk stabilitet och de strukturpolitiska åtgärder som vidtagits är en viktig del av förklaringen till de senaste årens goda utveckling. Den svenska ekonomin har gått från detaljregleringar, devalveringscykler och nationellt perspektiv till en ekonomi med välutvecklade kreditmarknader, avregleringar, ökad internationell öppenhet och mer tillväxtfrämjande skattesystem. Sammantaget har detta bidragit till att förbättra ekonomins sätt att fungera.


Förutsättningarna för en fortsatt god utveckling är gynnsamma om Sverige fortsätter vidare på den inslagna vägen. För att fullt ut kunna dra fördel av de tillväxtmöjligheter, som exempelvis ny teknik innebär, krävs ytterligare anpassning av reglerna på olika marknader, d v s utveckling av det som brukar kallas marknadsekonomins infrastruktur och spelregler. Därigenom skulle ekonomins funktionssätt kunna förbättras ytterligare."

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?