Riksbanksfullmäktige föreslår extra utdelning till staten

Riksbanksfullmäktige har beslutat föreslå riksdagen att Riksbanken skall leverera in 8,2 miljarder kronor (9,8 förra året) till staten för räkenskapsåret 2000. En extra engångsutdelning om 20 miljarder kronor föreslås också. Sammanlagt skulle Riksbanken därmed leverera in 28,2 miljarder kronor till staten.


Förslaget för inleveransen för år 2000 har beräknats i enlighet med de riktlinjer som tillämpats för inleverans av Riksbankens vinst sedan år 1988. Enligt riktlinjerna ska inleveransen (utdelningen) till staten baseras på ett genomsnittligt resultat för de senaste fem åren, justerat bl.a. för valutakurseffekter.

Totalt uppgick vinsten för år 2000 till 20,3 miljarder kronor (3,9 förra året).

Resultatförbättringen förklaras främst av att marknadsvärdena i värdepappersportföljerna stigit till följd av sjunkande marknadsräntor och försvagad växelkurs för den svenska kronan. Enligt riksbankslagen är det riksdagen som fastställer vinstdispositionen för Riksbanken, medan fullmäktige lämnar förslaget till riksdagen.


Förslaget om en extra utdelning har tillkommit efter en begäran från riksdagens finansutskott våren 2000 (1999/2000 FiU:23) om en översyn av Riksbankens egna kapital. Efter en extra utdelning av 20 miljarder kronor skulle Riksbankens samlade egna kapital vara tillräckligt för att Riksbanken skall kunna hantera normala och extraordinära resultatsvängningar. Förslaget förutsätter dock att vinstdispositionsprincipen, som tillämpats sedan år 1988, inte ändras. Den extra utdelningen skulle kunna ske genom att Riksbankens inhemska värdepappersportfölj minskas samtidigt som det egna kapitalet minskas genom extrautdelningen.


Ytterligare frågor besvaras av:
Björn Hasselgren, tel. 08 – 787 04 72
Henrik Gardholm, tel. 08 – 787 01 19.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?