Riksbanken har intervenerat på valutamarknaden

  

Riksbanken har idag intervenerat på valutamarknaden i syfte att stärka kronan. Valutainterventionen grundar sig på det beslut som direktionen fattade den 14 juni.

Risken för att inflationen överstiger Riksbankens mål på 2 procent bedöms ha ökat sedan den förra inflationsrapporten.


I föregående inflationsrapport, som publicerades 31 maj, bedömdes inflationen på 1-2 års sikt utvecklas ungefär i linje med Riksbankens mål. Riskbilden var då balanserad. Samtidigt bedömdes osäkerheten vara ovanligt stor.


Den information som inkommit om konjunkturutvecklingen och inflationen i Sverige och omvärlden motiverar i sig ingen förändring i synen på inflationsutsikterna ett till två år framåt. Inflationsriskerna har ändå ökat. Det sammanhänger med att kronan fortsatt att försvagas från redan tidigare låga nivåer.


Riksbanken har inte något mål för växelkursen. Penningpolitiken syftar till att upprätthålla ett fast penningvärde. Målet är att uppnå en inflation på 2 procent på 1-2 års sikt. Växelkursen är dock en viktig faktor i inflationsbedömningen. Den påverkar direkt importpriserna för insatsvaror och konsumtionsvaror samtidigt som den indirekt får effekt via inflationsförväntningarna och den samlade efterfrågan på svenska varor.


Den låga kronkursen under en stor del av det senaste decenniet har påverkat inflationen, men inte så mycket som väntat. Det närmaste åren skulle en varaktigt allt för lågt värderad krona komma att påverka inflationsbilden särskilt som resursutnyttjandet är högt. Kronförsvagningen sedan den förra inflationsrapporten utgör den enskilt viktigaste faktorn som kan leda till att inflationsmålet hotas på 1-2 års sikt.


En av de åtgärder Riksbanken kan vidta är interventioner på valutamarknaden. De kan vara särskilt motiverade om prissättningen på valutamarknaden avviker starkt från vad som kan bedömas vara ett fundamentalt motiverat pris och om priset utvecklats i riktning från det fundamentalt motiverade i en process som kan riskera att bli självförstärkande.


Riksbanken kommer att göra en fullständig bedömning av inflationsutvecklingen och konsekvenserna för penningpolitiken vid direktionens möte den 5 juli.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?