Reporäntan hålls oförändrad på 4,0 procent

Datum

Riksbankens direktion beslutade vid sitt sammanträde torsdagen den 1 februari att hålla reporäntan oförändrad på 4,0 procent. Direktionens beslut, som tillämpas från onsdagen den 7 februari, skall ses mot bakgrund av den inflationsbedömning som Riksbanken gjorde i den senaste inflationsrapporten, reporäntehöjningen i december samt den värdering som gjorts av ny information om den ekonomiska utvecklingen som inkommit sedan dess.


I inflationsrapporten gjordes den samlade bedömningen att inflationen, med beaktande av riskbilden, något skulle komma att överstiga inflationsmålet på ett till två års sikt. Inflationsprognosen i rapportens huvudscenario baserades på en fortsatt relativt stark, men avtagande, inhemsk tillväxttakt och utgick från antaganden om gradvis fallande oljepriser och en på sikt apprecierande kronkurs. Det ansågs finnas risk för en högre inflation till följd av främst en mindre gynnsam oljeprisutveckling, en svagare krona och högre löneökningar än i huvudscenariot. Dessa uppåtrisker balanserades bara delvis av bland annat risken för en svagare internationell konjunkturutveckling. Mot denna bakgrund höjdes reporäntan med 0,25 procentenheter.


I inflationsrapporten förutsågs en viss konjunkturavmattning såväl internationellt som i Sverige. Sedan inflationsrapporten publicerades har utsikterna för den internationella konjunkturen försvagats något snabbare än i huvudscenariot. Den svagare efterfrågeutvecklingen kan komma att leda till ett lägre pristryck från omvärlden än vad som förutsågs i inflationsrapporten. Den svagare internationella tillväxten bedöms även leda till ett mindre ansträngt resursutnyttjande i Sverige, vilket stöds av flera ledande inhemska indikatorer. Uppbromsningen i konjunkturen tillsammans med Riksbankens höjning av reporäntan i december bedöms i sin tur dämpa pristrycket i den svenska ekonomin.


De senaste månadernas utveckling ger också stöd för att riskbilden har förändrats något. Oljepriset har sjunkit tillbaka och avmattningen i den internationella konjunkturen kan komma att bidra till en förhållandevis dämpad oljeprisutveckling även framgent. Utvecklingen av avtalsrörelsen har hittills i huvudsak varit i linje med Riksbankens bedömning. Risken för påtagliga avvikelser uppåt i förhållande till inflationsrapportens huvudscenario förefaller därmed ha reducerats. Alla bedömningar av de slutliga löneökningarna är dock osäkra och löneutvecklingen utgör fortfarande en viss risk för inflationen.


Beslutet att nu lämna reporäntan oförändrad skall alltså ses främst mot bakgrund av en något svagare internationell konjunktur med återverkningar på den svenska ekonomin. Den spontana uppbromsningen i konjunkturen bedöms underlätta en anpassning av tillväxten i den svenska ekonomin till långsiktigt mer hållbara nivåer.


Protokollet från direktionens penningpolitiska diskussion under gårdagens sammanträde kommer att publiceras den 15 februari.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?