Reporäntan hålls oförändrad på 4,0 procent

Datum

Riksbankens direktion beslutade vid sitt sammanträde torsdagen den 26 april att lämna reporäntan oförändrad på 4,0 procent. Direktionens beslut, som tillämpas från onsdagen den 2 maj, skall ses mot bakgrund av den senaste inflationsrapporten och den värdering som därefter gjorts av nytillkommen information.

I rapporten gjordes den samlade bedömningen att inflationen låg i linje med inflationsmålet på ett till två års sikt. Prognosen baserades på en påtaglig nedrevidering av den internationella konjunkturen, vilket bidrog till att efterfrågeläget i svensk ekonomi kom att anpassas till en mer långsiktigt hållbar utveckling. I rapporten fanns en nedåtrisk för inflationen till följd av en djupare internationell avmattning än i huvudscenariot. Denna nedåtrisk motverkades delvis av risker för en snabbare inhemsk prisutveckling och en svagare växelkursutveckling. Reporäntan hölls mot denna bakgrund oförändrad.

Sedan inflationsrapporten publicerades har den internationella utvecklingen i stort sett varit i linje med bedömningen i rapporten. I USA har den inkommande statistiken givit blandade signaler. I Europa har efterfrågan hållits uppe samtidigt som industrikonjunkturen dämpats något mer än väntat. Spridningseffekterna av den amerikanska avmattningen har blivit tydligare i flera länder. Stagnationstendenserna i Japan har samtidigt blivit mer markerade. Även om det sammantaget skett en lättnad av penningpolitiken i OECD-området är osäkerheten på de finansiella marknaderna fortfarande stor.

Det finns tecken på att efterfrågeläget i Sverige kan ha blivit ännu något mera dämpat. Samtidigt är resursutnyttjandet fortfarande högt. Sammantaget tyder den nyinkomna statistiken på en avmattning ungefär i linje med bedömningen i inflationsrapporten. Priserna har ökat mer än väntat under senare tid.

Inflationen mätt med både KPI och UND1X uppgick i mars till 1,9 procent jämfört med samma månad förra året, vilket är högre än Riksbanken antog i inflationsrapporten. Även den inhemska underliggande inflationen (UNDINHX), ökade mer än beräknat. Detta kan delvis vara en följd av en normalisering inom områden där priserna fallit de senaste åren. Det kan också vara en följd av att resursutnyttjandet eller ekonomins inflationsbenägenhet varit något högre än väntat.

På kort sikt kan prisökningstakten komma att överstiga 2 procent, bl.a. till följd av priseffekter av mul- och klövsjukan samt höga bensinpriser. På längre sikt är det dock konjunkturutvecklingen och resursutnyttjandet som avgör inflationsutsikterna. Nedåtriskerna när det gäller den internationella konjunkturutvecklingen kvarstår. En fortsatt svag krona kan dock i viss mån motverka den prisdämpande effekten. Inflationsförväntningarna ligger kring 2 procent. Slutsatsen är att inflationsutsikterna på ett till två års sikt, även med beaktande av riskerna, i huvudsak ligger i linje med Riksbankens mål. Det gör det naturligt att lämna styrräntan oförändrad. Till detta kommer att den svenska reporäntan ligger lägre än motsvarande styrränta i de flesta industriländer. Osäkerheten är dock fortfarande stor och ställer krav på hög vaksamhet.

Protokollet från direktionens penningpolitiska diskussion under gårdagens sammanträde kommer att publiceras den 15 maj 2001.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?