Reporäntan hålls oförändrad på 4,0 procent

Datum

Riksbankens direktion beslutade vid sitt sammanträde onsdagen den 30 maj att lämna reporäntan oförändrad på 4,0 procent. Direktionens beslut, som tillämpas från den 6 juni, baseras på Riksbankens inflationsrapport.

 

I rapporten görs den samlade bedömningen att inflationen kommer att utvecklas ungefär i linje med Riksbankens mål på ett till två års sikt.

 

I föregående rapport gjordes en relativt stor revidering av prognosen för den internationella tillväxten, vilket bedömdes dämpa konjunkturen och inflationstrycket i Sverige. I denna inflationsrapport är huvudscenariot för utvecklingen inom OECD-området i allt väsentligt oförändrat. Utvecklingen av de reala disponibla inkomsterna och förmögenheterna i Sverige väntas bli något mer dämpad, vilket också innebär att uppbromsningen i konsumtionstillväxten blir något tydligare under innevarande år. Också när det gäller investeringarna är en viss nedjustering av prognosen för 2001 motiverad. Sett över hela prognosperioden är bedömningen i huvudsak oförändrad. Riksbanken räknar med en BNP-tillväxt på 2,2 procent 2001 och 2,5 respektive 2,9 procent för 2002 och 2003.

 

Även omdömet om resursutnyttjandet är i stort sett detsamma som i förra inflationsrapporten. Det samlade kapacitetsutnyttjandet i ekonomin är fortfarande högt och förblir så under prognosperioden.

 

Sedan föregående rapport har prishöjningarna blivit större än beräknat i både Sverige och flertalet andra industriländer. Ett gemensamt drag i den prisuppgång som skett är att energi- och vissa livsmedelspriser har stigit. I Sverige tillkommer bl.a. att avregleringarna på el- och telekommarknaderna, som tidigare bidragit till att hålla inflationen nere, inte längre ger upphov till prisdämpande effekter.

 

Prognosavvikelserna beror i betydande utsträckning på att det har inträffat prisförändringar av mer temporär karaktär. Köttpriserna har påverkats av mul- och klövsjukan samt galna kosjukan. Elpriserna har ökat kraftigt bl.a. till följd av metodmässiga förändringar i prismätningarna och att vintern varit ovanligt snöfattig. Bensinpriserna har stigit till följd av produktionsproblem i raffinaderierna.

Utbudsstörningar av detta slag får normalt inte en varaktig effekt på prisutvecklingen.

 

I huvudscenariot kommer inflationen inledningsvis att vara nära 3 procent. Den faller därefter tillbaka och utvecklas i slutet av prognosperioden mer i linje med inflationsmålet. Nedgången av prisökningstakten är i hög grad en effekt av att de snabba prishöjningarna på en del varor och tjänster som skett under senare tid faller ur 12-månaderstalen för både KPI och UND1X. En starkare krona och fallande bensinpriser bidrar till denna tendens, medan det stigande resursutnyttjandet under den senare delen av perioden verkar i motsatt riktning. Sammantaget bedöms inflationen, mätt med både KPI och UND1X, uppgå till 1,8 procent på ett års sikt. Motsvarande prognoser för två års sikt är 2,2 procent för KPI och 2,1 procent för UND1X.

 

Även riskbilden påverkar utformningen av penningpolitiken. För en lägre inflation än i huvudscenariot talar främst den fortsatt stora risken för en sämre internationell utveckling. Frågetecknen kring djupet och längden i den amerikanska konjunkturnedgången finns fortfarande kvar. För en högre inflation talar risken för att kronan förblir svag. Osäkerheten om resursutnyttjandet i ekonomin och dess effekt på inflationen bedöms ha ökat med de högre inflationsutfallen. Riskbilden är balanserad samtidigt som osäkerheten kring den framtida inflationen är ovanligt stor.

 

Slutsatsen är att inflationen, även med beaktande av riskbilden, på ett till två års sikt, vid oförändrad reporänta på 4 procent, kommer att utvecklas ungefär i linje med Riksbankens mål. Det gör det naturligt att lämna styrräntan oförändrad.

En presskonferens kommer att hållas kl. 10.00 på Riksbanken, Brunkebergstorg 11. För deltagande erfordras presslegitimation. Vid preskonferensen deltar förste vice riksbankschef Lars Heikensten, Claes Berg, chef för avdelningen för penningpolitik och Hans Lindblad, chef för enheten inhemsk makroanalys på avdelningen för penningpolitik. Protokollet från direktionens penningpolitiska diskussion under gårdagens sammanträde kommer att publiceras den 14 juni.


Inflationsrapporten kan laddas ned från hemsidan under rubriken Publikationer/Inflationsrapporten eller beställas från Information Riksbanken,  e-post: [email protected], fax 08-787 05 26 eller tel. 08-787 01 00.

 

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?