Reporäntan hålls oförändrad på 3,75 procent

Datum

Riksbankens direktion beslutade vid sitt sammanträde tisdagen den 4 december att lämna reporäntan oförändrad på 3,75 procent. Direktionens beslut, som tillämpas från onsdagen den 12 december, baseras på Riksbankens inflationsrapport. Den samlade bedömningen är att inflationen på ett till två års sikt utvecklas ungefär i linje med Riksbankens mål.

Den ekonomiska tillväxten i omvärlden under den närmaste tiden bedöms bli mer dämpad än i föregående inflationsrapport. I rapportens huvudscenario börjar efterfrågan att återhämta sig under andra hälften av nästa år. Den ekonomiska politiken har lagts om i mer expansiv riktning i en lång rad industriländer under det senaste året. Den återhållande effekten från investeringsnedgången och lageravvecklingen kommer successivt att klinga av. Den lägre aktivitetsnivån under det närmaste året och fallande råvarupriser bidrar emellertid till att de internationella exportpriserna kommer att utvecklas något mer dämpat än i föregående inflationsrapport.

Efter en inledande period med svag aktivitet bedöms den ekonomiska tillväxten i Sverige att komma återhämta sig. Att aktivitetsnivån under framför allt nästa år blir något lägre än i föregående prognos beror framförallt på att en lägre tillväxt i omvärlden dämpar exporten samtidigt som investeringstillväxten reviderats ner. Finanspolitiken bidrar, genom sänkta skatter och ökade transfereringar, till att hushållens inkomster i prognosen växer kraftigt de närmaste åren. Realräntorna bedöms också ha en expansiv effekt på den inhemska efterfrågan. Även om kronan väntas förstärkas är den påtagligt undervärderad i utgångsläget, vilket tillsammans med en återhämtning i omvärlden gynnar konkurrensutsatta näringar. I huvudscenariot antas BNP-tillväxten uppgå till 1,2 procent i år och 1,8 respektive 2,4 procent för 2002 och 2003.


Det lägre samlade efterfrågetrycket i ekonomin medför en nedrevidering av det totala resursutnyttjandet. I år och en stor del av nästa år bedöms BNP-tillväxten understiga den potentiella produktionstillväxten, vilket innebär att kapacitetsutnyttjandet minskar. Mot slutet av prognosperioden minskar de lediga resurserna åter och ekonomin närmar sig då åter fullt kapacitetsutnyttjande.

Inflationen uppgår för närvarande till knappt 3 procent. I takt med att effekterna av vårens prishöjningar på vissa varor och tjänster klingar av, samtidigt som importpriserna dämpas, kommer inflationen enligt prognosen att falla påtagligt och under en period ligga under 2 procent. Inflationen kommer därefter att stiga något. Svagare efterfrågan och mer lediga resurser gör att den inhemska inflationen förblir dämpad även mot slutet av prognosperioden. Under 2003 leder dock stigande råvarupriser, särskilt på olja, till att importpriserna åter ökar. Den samlade bedömningen är att inflationen i huvudscenariot, mätt med både KPI och UND1X, kommer att ligga på 2,0 procent i december 2002 och på 2,1 respektive 1,9 procent i december 2003.

Riskbilden är väsentlig för utformningen av penningpolitiken. Osäkerheten i bedömningen är fortfarande ovanligt stor, även om den minskat något sedan förra inflationsrapporten. Det finns en betydande risk att inflationen blir lägre än i huvudscenariot, vilken främst sammanhänger med en svagare konjunkturutveckling i omvärlden och i Sverige. Anpassningen av sparande och investeringar i USA kan bli mer utdragen. Exportåterhämtningen i Sverige kan också bli mer långsam och utvecklingen på arbetsmarknaden svagare. Det föreligger också en uppåtrisk som är kopplad till inflationsbilden i Sverige. Inflationen har överraskat uppåt under året, vilket väckt frågor bl.a. om utväxlingen mellan prisstegringstakten och resursutnyttjandet i vid mening. Till detta kommer risker som sammanhänger med växelkursen och inflationsförväntningarna, som förstärks om den höga prisstegringstakten biter sig fast. Riskbilden är balanserad. Den samlade inflationsbedömningen talar i nuläget för en oförändrad reporänta.


Protokollet från direktionens penningpolitiska diskussion under gårdagens sammanträde kommer att publiceras den 18 december.

En presskonferens med förste vice riksbankschef, Lars Heikensten, Claes Berg och Hans Lindblad chef respektive biträdande chef för avdelningen för penningpolitik kommer att hållas kl. 10.00 på Riksbanken. För deltagande erfordras presslegitimation.

Inflationsrapporten kan laddas ned från hemsidan under rubriken Publikationer/Inflationsrapporten eller beställas från Information Riksbanken, e-post: [email protected], fax 08-787 05 26 eller tel. 08-787 0100.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?