Rapporten Finansiell stabilitet 2001:1

Datum

Lönsamheten i de svenska storbankerna har fallit något de senaste kvartalen, men de framstår ändå som väl rustade att hantera effekterna av en eventuell konjunkturavmattning. Storbankerna bör också klara av en mer allvarlig nedgång i den ekonomiska aktiviteten om en sådan mot förmodan skulle inträffa. Därmed framstår stabiliteten i det finansiella systemet för närvarande som god. Den bedömningen gör Riksbanken i rapporten Finansiell stabilitet, som presenteras idag.

Jämfört med utvecklingen i USA har både konjunkturavmattning och aktiemarknadsfall i Sverige inträffat i ett tidigare konjunkturskede. Varken investeringar, skuldsättning eller finansiella sparandeunderskott har hunnit växa till anmärkningsvärda nivåer.

Visserligen har skuldsättningen i hushållssektorn fortsatt att öka men nivån ter sig inte särskilt anmärkningsvärd vid en jämförelse med de nivåer som rådde före 1990-talets kris. Dessutom är räntekostnaderna i relation till disponibel inkomst låga, vilket gör att det krävs betydande inkomstfall eller kraftigt höjda räntor för att betalningsproblem ska drabba hushållen på bred front. Även i företagssektorn framstår skuldsättningen, trots en ökad upplåning, som förhållandevis låg.

Prisnivån för kommersiella fastigheter i storstadsområdena fortsatte att öka under år 2000, men dagens prisnivå utgör i reala termer ändå bara ca två tredjedelar av nivån vid tidpunkten för fastighetskrisens utbrott 1990. Dessutom har priserna de senaste åren utvecklats i betydligt bättre balans med hyresökningarna än vad som var fallet åren närmast före fastighetskrisen.

I ett specialavsnitt av rapporten behandlas likviditet och likviditetsrisk i banksystemet. Likviditetsproblem kan uppstå i banker av flera olika skäl, exempelvis prognosfel, tekniska systemstörningar, eller allvarliga störningar på viktiga finansiella marknader. Risken för att likviditetsproblem ska ge en svensk storbank allvarliga problem är dock liten om banken inte samtidigt har faktiska eller befarade soliditetsproblem.

En presskonferens med vice riksbankschef Lars Nyberg, Martin Andersson, chef för avdelningen för finansiell stabilitet samt Martin Blåvarg, chef enheten för finansiell stabilitetsanalys, hålls idag kl. 10.00 på Riksbanken, ingång Brunkebergstorg 11. Presslegitimation krävs.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?