Heikensten: Penningpolitiken och det ekonomiska läget

Vid ett föredrag arrangerat av Edsbyns IF Bandy och Ovanåkers kommun talade förste vice riksbankchef Lars Heikensten under rubriken "Penningpolitiken och det ekonomiska läget".


"Mot bakgrund av den senaste tidens inkommande statistik var det naturligt att lämna reporäntan oförändrad vid mötet den 1 februari. Inflationsutsikterna framstår idag som gynnsamma. Det ser ut som om inflationsmålet ska kunna uppfyllas de närmaste åren. Detta beror bland annat på Riksbankens räntehöjning i december och den svagare internationella konjunkturen", sade Heikensten.


Utvecklingen i USA avgörande

"Hur det framtida konjunkturförloppet kommer att gestalta sig avgörs av den amerikanska utvecklingen. Förutsättningar för en snabb återhämtning finns. Det är också vad flertalet aktörer på de finansiella marknaderna, inte minst i USA, verkar tro på just nu. Men det finns tydliga obalanser i den amerikanska ekonomin, bland annat ett rekordstort sparandeunderskott. Frågan är vad som händer med detta om den amerikanska ekonomin ’kickstartas’ igen. En annan fråga är om den goda produktiviteten i USA håller i sig när konjunkturen visar tecken på att vika. Uppgången i den amerikanska ekonomin har pågått ovanligt länge," sa Heikensten. "För att komma tillrätta med problemen kan det krävas en långvarig anpassningsperiod."


Svensk ekonomi påverkas, men står stabilt

"I Sverige framstår fortfarande ekonomin som stabil med sunda offentliga finanser, god tillväxt och låg inflation", fortsatte Heikensten. "Men självfallet har vi påverkats av den internationella utvecklingen och vi kommer troligtvis att påverkas ytterligare de närmaste månaderna. Från exportsidan dras nu industritillväxten ner, vilket antagligen kommer att få återverkningar på industrins investeringar. Motkrafter finns dock. Den privata konsumtionen ökar fortfarande stadigt, understödd av en stigande sysselsättning och en god inkomstutveckling. Vidare ökar bostadsinvesteringarna och inom tjänstenäringarna är tillväxten generellt sett fortsatt stark", sa Heikensten.


"Den höga tillväxt vi haft i Sverige under senare år behövde anpassas till en mer långsiktigt hållbar takt för att säkra en fortsatt låg inflation. Denna anpassning ser nu ut att komma till stånd. Några ytterligare penningpolitiska åtgärder krävs därför inte just nu. Men frågan är om det vi ser idag är den önskade mjuklandningen eller om konjunkturen åter kommer att förstärkas eller mattas av mer än önskvärt. Detta följer vi noga och återkommer till i samband med inflationsrapporten i mars."


Handlingsutrymmet påverkas av löneutvecklingen

"Inflationen påverkas inte bara av konjunkturförloppet. Hur löneutvecklingen blir kommer att spela en avgörande roll för penningpolitiken ", sa Heikensten. "Hittills slutna avtal ligger relativt väl i linje med Riksbankens tidigare prognoser, men förefaller tillsammans med rimliga antaganden om löneglidningen ligga något högt i ett längre perspektiv. Avtal har inte heller slutits för stora delar av arbetsmarknaden, bland annat offentlig sektor och detaljhandeln. Alltför höga löneutfall slår hårt mot sysselsättningen, särskilt om konjunkturen försvagas mer än väntat ", avslutade Heikensten.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?