Bäckström: Stor vaksamhet på internationella konjunkturen

Vid ett seminarium på Hotell Tylösand arrangerat av Aktiespararna i Halmstad talade riksbankschef Urban Bäckström under rubriken; "Aktuella penningpolitiska frågor".


"Riksbankens räntehöjning och en internationell konjunkturavmattning bidrar till att svensk ekonomi nu ser ut att gå in i ett lugnare förlopp. Det behöver inte vara en nackdel. Tvärtom; en snabb konjunkturuppgång, som den vi upplevt under de senaste åren, riskerar efter hand att leda till obalanser som hotar en fortsatt stabil tillväxt. Spänningar mellan efterfrågan och vad ekonomin faktiskt kan producera riskerar att byggas upp när resursutnyttjandet blir alltför ansträngt och ökar för snabbt. Det kan på sikt leda till en acceleration av pris- och lönestegringar och så småningom till en allvarlig nedgång i den ekonomiska aktiviteten. Räntehöjningen i december med 0,25 procentenheter till 4 procent och en mer dämpad internationell konjunktur kan alltså bidra till att svensk ekonomi framöver växer i en takt som är mer hållbar. På så vis ökar förutsättningarna för en varaktig stabil tillväxt, god sysselsättning och låg inflation", sade Bäckström.


"Med tanke på att jag befinner mig här i Tylösand och nära havet skulle man kunna beskriva det på följande sätt: När man styr in på vatten där det kan finnas grynnor och grund gör man bäst i att inte gå in för fulla segel utan istället slå av på farten för att lättare kunna navigera sig förbi hindren. Allt i syfte att säkra en fortsatt stabil seglats. Framför allt om man betänker att båten är ganska svårstyrd och att det tar tid att lägga om kursen och ändra farten. Väl förbi grynnorna; ja, då kan man åter anpassa farten efter yttre omständigheter", sade Bäckström. "Är vinden sedan stark; ja, då får man helt enkelt reva seglen för att färden ska bli behaglig. Är vinden däremot svag; ja, då kan man kanske hissa mer segel", sade Bäckström.


"De risker vi såg i december som kunde ha bidragit till stigande inflation framstår inte längre som lika uppenbara. Samtidigt ska man komma ihåg att avtalsrörelsen, som har stor inverkan på inflationsutvecklingen, ännu inte är avslutad. Vidare gäller det att vara uppmärksam på växelkursens inverkan på inflationsutsikterna."


"Den fråga som vi och många andra ställer oss är hur kraftig nedgången i USA kommer att bli och hur svensk ekonomi kommer att påverkas. Obalanserna i den amerikanska ekonomin kan tala för att en avmattning riskerar att bli större och mer långvarig än vad som annars hade varit fallit. Samtidigt har den amerikanska centralbanken visat på hög beredskap att avvärja en besvärlig nedgång", sade Bäckström.


"Allt detta gör det viktigt att noga följa utvecklingen. Och det är just vad vi på Riksbanken gör nu när vi går i en fas med intensivt arbete för att färdigställa nästa inflationsrapport som presenteras om drygt en månad – den 27 mars", avslutade Bäckström.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?