Reporäntan hålls oförändrad på 3,75 procent

Datum

Riksbankens direktion beslutade vid sitt sammanträde torsdagen den 4 maj att hålla reporäntan oförändrad på 3,75 procent. Beslutet träder i kraft onsdagen den 10 maj. Direktionens beslut ska ses mot bakgrund av den inflationsbedömning som gjordes i den senaste inflationsrapporten samt den analys som gjorts av den ekonomiska utvecklingen sedan dess.


Slutsatsen i inflationsrapporten var att inflationen korrigerad för tillfälliga effekter av indirekta skatter, subventioner och räntekostnader för egnahem (UND1X) skulle komma att uppgå till 1,6 procent på ett års sikt och 2,1 procent på två års sikt vid en oförändrad nivå på reporäntan. Riskbilden bedömdes samtidigt vara balanserad, vilket innebar att inflationsprognosen i huvudscenariot och den riskjusterade inflationsprognosen sammanföll. Mot bakgrund av att inflationen under större delen av de närmaste ett till två åren väntades understiga inflationsmålet lämnades reporäntan oförändrad.


I inflationsrapportens huvudscenario bedömdes BNP-tillväxten, vid oförändrad reporänta, uppgå till 4,0 procent 2000, 3,5 procent 2001 och 2,6 procent 2002. Sedan inflationsrapporten publicerades har den internationella konjunkturuppgången befästs och till och med förstärkts något. I Sverige har detaljhandelsförsäljningen och industrikonjunkturen förstärkts ytterligare medan sysselsättningsexpansionen mattats något. Långräntorna har fallit samtidigt som aktiebörserna varit oroliga. Den senaste tidens utveckling föranleder inte någon större omvärdering av tillväxtutsikterna för de närmaste åren.


Inflationen mätt som UND1X och med KPI uppgick i mars till 1,6 respektive 1,4 procent, vilket var marginellt lägre än prognosen i inflationsrapporten. Avvikelsen beror bl.a. på att priserna på el- och teleprodukter föll något mer än väntat. Även priserna i importledet har utvecklats något svagare än väntat. Under resten av innevarande år väntas UND1X-inflationen fortsätta att bli något lägre. För 2001 och 2002 finns det nu inte anledning att nämnvärt förändra prognoserna från i mars.


Sammantaget talar den bedömning som nu görs för att lämna reporäntan oförändrad under ännu en tid. Samtidigt bör beaktas att bilden av en stabil och stark konjunkturuppgång i svensk ekonomi kvarstår.


Riksbankens nästa inflationsrapport publiceras den 8 juni. I anslutning till detta hålls också Riksbankens nästa penningpolitiska möte. I inflationsrapporten kommer en heltäckande bedömning av inflationsutsikterna att presenteras.


Protokollet från direktionens penningpolitiska diskussionen under gårdagens sammanträde kommer att publiceras den 22 maj.

 

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?