Reporäntan hålls oförändrad på 3,75 procent

Datum

Riksbankens direktion beslutade vid sitt sammanträde onsdagen den 7 juni att hålla reporäntan oförändrad på 3,75 procent. Beslutet träder i kraft onsdagen den 14 juni.
Direktionens beslut baseras på den bedömning av inflationsutsikterna som idag presenteras i Riksbankens inflationsrapport.


I inflationsrapportens huvudscenario är inflationen, korrigerad för tillfälliga effekter av indirekta skatter, subventioner och räntekostnader för egnahem (UND1X), under 2 procent både på ett och två års sikt. Om hänsyn tas till olika alternativa utvecklingsvägar - främst risken för en starkare inhemsk efterfrågan – är inflationen däremot i slutet av tvåårsperioden i linje med inflationsmålet.


Utsikterna för den internationella konjunkturen är fortsatt goda. Den internationella inflationen och oljepriset bedöms bli något högre på kort sikt samtidigt som de internationella exportpriserna på bearbetade varor väntas utvecklas något svagare, framförallt till följd av skärpt internationell konkurrens. Den svenska ekonomins tillväxt beräknas bli något högre under prognosperioden. En gynnsam inkomst- och förmögenhetsutveckling, kombinerad med stark framtidsoptimism, är faktorer som väntas leda till något högre privat konsumtion. Investeringsutvecklingen stimuleras i sin tur av bl.a. god lönsamhet och stark efterfrågan. Sammantaget bedöms BNP växa med 4,3 procent 2000, 3,5 procent 2001 och 2,9 procent 2002.


Den snabba tillväxten talar för att ekonomins lediga resurser kommer att tas i anspråk under prognosperioden. En väntad ökning av arbetsutbudet och en något gynnsammare produktivitetsutveckling bedöms dock minska risken för omfattande kapacitetsrestriktioner. Det finns också tecken som tyder på att omfattningen av lediga resurser underskattats något i tidigare bedömningar. Exempelvis har lönerna utvecklats svagare än väntat under 1999 och inledningen på 2000.


Den bild av inflationsutsikterna som tecknas i inflationsrapporten är i allt väsentligt densamma som i bedömningen i föregående rapport. Den inhemska underliggande inflationen (UNDINHX) stiger gradvis till följd av konjunkturförstärkningen. Samtidigt hålls inflationen tillbaka av bl.a. låga importprisökningar. Inflationsuppgången är dock något mindre än i bedömningen i mars till följd av framförallt det nya förslaget om maxtaxa inom barnomsorgen. I inflationsrapporten i mars antogs att maxtaxan skulle komma att minska KPI-inflationen med 0,1 procentenheter under både 2001 och 2002.
Det nya förslaget, som presenterats i regeringens vårproposition, innebär att maxtaxan nu istället endast väntas dämpa inflationen under 2002, med 0,3 procentenheter.

Sammantaget väntas UND1X-inflationen, vid oförändrad reporänta, i huvudscenariot uppgå till 1,5 procent på ett års sikt och 1,9 procent på två års sikt.

Riskbilden bedöms vara balanserad på ett års sikt men tala för något högre inflation på två års sikt. Det viktigaste skälet bakom denna bedömning är att den inhemska efterfrågan i Sverige kan komma att utvecklas starkare än i huvudscenariot.

Vårpropositionen har indikerat att en mer expansiv inriktning på finanspolitiken inte kan uteslutas. Löneutvecklingen utgör en annan viktig faktor att beakta i riskbedömningen och det går i nuläget inte att utesluta löneutfall för 2001 och 2002 som är både högre och lägre än de prognostiserade. Att löneutvecklingen ändå måste anses innebära en större risk för en högre inflation sammanhänger med att det finns en liten risk för väsentligt högre löneutfall men inte motsvarande risk för väsentligt lägre utfall. Sammantaget väntas UND1X-inflationen, vid oförändrad reporänta och med beaktande av riskbilden, uppgå till 1,5 procent på ett års sikt och 2,0 procent på två års sikt.


Beslutet att nu lämna reporäntan oförändrad under ännu en tid ska ses mot bakgrund av bedömningen att inflationen under nästan hela den tidshorisont Riksbanken nu överblickar beräknas understiga 2 procent. Först mot slutet av perioden -- och sedan hänsyn tagits till olika risker -- är inflationen i nivå med den målsatta. Samtidigt har de goda konjunkturutsikterna befästs och till och med förstärkts något.


Protokollet från direktionens penningpolitiska diskussion under gårdagens sammanträde kommer att publiceras den 28 juni.


En presskonferens kommer att hållas kl. 10.00 på Riksbanken, Brunkebergstorg 11. För deltagande erfordras presslegitimation. Vid presskonferensen deltar Lars Heikensten, första vice riksbankschef, Claes Berg, chef för avdelningen för penningpolitik, Per Jansson biträdande avdelningschef för avdelningen för penningpolitik och Hans Lindblad, chef för enheten inhemsk makroanalys på avdelningen för penningpolitik.

Presskonferensen kommer även att direktsändas på Riksbankens hemsida.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?