Reporäntan hålls oförändrad på 3,75 procent

Datum

Riksbankens direktion beslutade vid sitt sammanträde onsdagen den 16 augusti att hålla reporäntan oförändrad på 3,75 procent. Beslutet tillämpas från onsdagen den 23 augusti. Direktionens beslut baseras på den bedömning av inflationsutsikterna som gjordes i den senaste inflationsrapporten samt den analys som gjorts av den ekonomiska utvecklingen sedan dess.


I inflationsrapportens huvudscenario var inflationen, korrigerad för tillfälliga effekter av indirekta skatter, subventioner och räntekostnader för egnahem (UND1X), under 2 procent både på ett och två års sikt vid en oförändrad nivå på reporäntan. När hänsyn togs till olika alternativa utvecklingsvägar - främst risken för en starkare inhemsk efterfrågan – var dock bedömningen att inflationen i slutet av tvåårsperioden skulle komma att vara i linje med inflationsmålet.


I inflationsrapporten bedömdes den svenska konjunkturen bli stark med en BNP-prognos på 4,3 procent i år, 3,5 procent 2001 och 2,9 procent 2002. Utvecklingen i den svenska ekonomin under sommaren bekräftar i huvudsak denna bild, även om tillväxten att döma av de senaste nationalräkenskaperna innevarande år kan komma att bli något lägre än väntat.


Inflationen mätt både med KPI och UND1X uppgick i juli till 1,2 procent, vilket innebär att KPI-inflationen var oförändrad från juni medan UND1X-inflationen föll 0,1 procentenheter. Utfallen är i linje med junirapportens huvudscenario. Den registrerade inflationen beror till stor del på stigande priser på villaolja och bensin. På kort sikt bedöms dessa faktorer ge ett större bidrag till inflationen än i prognosen i inflationsrapporten. Det inhemska pristrycket som det visar sig i t. ex. UNDINHX är fortsatt lågt. Enhetskostnaderna för arbetskraft växer också förhållandevis långsamt till följd både av en god produktivitetsutveckling och något lägre löner än väntat.

Inflationsförväntningarna på två års sikt är i linje med Riksbankens mål.

Det inhemska pristrycket har under senare år varit lägre än väntat. I takt med att resursutnyttjandet stiger förväntas dock inflationen komma att öka.


Sammantaget finns det, även om tidsperspektivet skjutits framåt, inte skäl att påtagligt ändra inflationsbedömningen på ett till två års sikt.


Den bedömning som görs talar för att nu lämna reporäntan oförändrad. Samtidigt kvarstår bilden av en stark konjunkturuppgång i svensk ekonomi. Det talar för att reporäntan kan komma att behöva höjas framöver.


Nästa penningpolitiska sammanträde äger rum den 9 oktober och nästa inflationsrapport publiceras den 10 oktober. I denna kommer en heltäckande bedömning av Riksbankens syn på inflationsutvecklingen att presenteras.

Protokollet från direktionens penningpolitiska diskussion under gårdagens sammanträde kommer att publiceras den 1 september.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?