Rapporten Finansiell stabilitet 2000:2

Datum

En god lönsamhet i banksektorn i kombination med ett gynnsamt konjunkturläge medför att stabiliteten i det finansiella systemet för närvarande är god. På kort sikt torde endast extrema händelser, exempelvis omfattande förluster relaterade till operativa risker, eller en allvarligare internationell störning, kunna hota den finansiella stabiliteten. Den bedömningen gör Riksbanken i rapporten Finansiell stabilitet, som presenteras idag.

 

I nuläget finns det några faktorer som förtjänar särskild uppmärksamhet i bedömningen av stabiliteten i banksektorn:

 

  • En volatil aktiemarknad och något ökande konkursrisker i företagssektorn. Utvecklingen på aktiemarknaden kan vara en indikation på sämre lönsamhet inom vissa delar av näringslivet. Företagskonkurserna ökar något, men är fortfarande mycket få och tycks i första hand drabba företag med låg bankupplåning.

 

  • En fortsatt ökning av skuldsättningen i hushållsektorn. Utlåningen till hushållsektorn fortsätter att växa starkt, men skuldsättningen är fortfarande avsevärt lägre än i samband med bankkrisen.

  

  • Snabbt stigande fastighetspriser, som dock inte förefaller drivna av ökande belåning.

Trots dessa riskfaktorer förefaller bankerna och dess låntagare huvudsakligen väl rustade, även vid en eventuell försämring i det ekonomiska läget.

 

De stora bankernas förvärv och fusioner under 1990-talet har visserligen ökat den svenska banksektorns känslighet för en negativ ekonomisk utveckling i andra länder än Sverige, men samtidigt har känsligheten för utvecklingen i Sverige kunnat minskas betydligt genom att både kreditportföljen och intjäningen blivit mer diversifierad. Engagemang i nya, oprövade verksamheter medför dock betydande operativa risker för bankerna.

 

I ett avsnitt av rapporten behandlas utvecklingen av bankernas metoder för att mäta och hantera operativa risker. Hanteringen av operativa risker är ännu relativt outvecklad, men medvetenheten om riskerna har ökat hos bankerna och ett intensivt utvecklingsarbete pågår.

 

En presskonferens med vice riksbankschef Lars Nyberg, Martin Andersson, chef för avdelningen för finansiell stabilitet samt Martin Blåvarg, chef för enheten för finansiell stabilitetsanalys hålls idag kl. 10.00 på Riksbanken, ingång Brunkebergstorg 11. Presslegitimation krävs. Presskonferensen direktsänds också på Riksbankens hemsida.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?