Lägesrapport 5 om euron i den svenska finansiella sektorn

Det svenska banksystemet, fondhandlarna, försäkringsbolagen och Finansin-spektionen behöver alla omkring 1,5 år av förberedelser för en euroanpassning före ett inträde i EMU. Det visar sammanställningen över den finansiella sektorns ledtider som presenteras i Euron i den svenska finansiella sektorn – lägesrapport 5, som Riksbanken publicerar i dag.


Rapporten visar att flera finansiella aktörer, såsom OM Stockholmsbörsen, VPC och vissa marknadsaktörer, till stor del är euroanpassade redan idag och endast behöver kort tid för att klara de slutliga omställningar ett eventuellt svenskt inträde i valutaunionen skulle kräva. För många andra aktörer återstår omfattande anpassningsåtgärder för att klara en slutlig omställning till euro. Av rapporten framgår att merparten av återstående omställningsarbete för den finansiella sektorn är relaterat till datasystemsförändringar. Även behov av lagstöd har identifierats.


Riksgäldskontoret behöver omkring ett år. Riksbanken kan utföra nödvändiga åtgärder för att vara euroanpassad på omkring ett år, från ett beslut till ett inträde i valutaunionen, under förutsättning att vissa förberedelser sker under den så kallade förvarningsperioden. Sedel- och myntproduktionen tar dock längre tid.


Ledtiderna för den samlade svenska övergångsprocessen bör dock inte påverkas av framställningstiden för sedlar och mynt då stora delar av förberedelsearbetet sker efter inträdet. Analysen visar också att en introduktion av sedlar och mynt samtidigt med ett eventuellt inträde den 1 januari 2002 (det tidigaste möjliga inträdestillfället enligt scenarierna i rapporten) inte är möjligt. Även vid ett inträde åren efter 2002 är en sedel- och myntintroduktion svårligen genomförbar samtidigt med ett inträde.


Den finansiella sektorn skiljer sig från andra sektorer i samhället eftersom sektorns förberedelser till allra största delen måste vara färdiga före ett eventuellt inträde i valutaunionen, medan det för andra sektorer i samhället i många fall går att färdigställa euroanpassningen efter inträdet, dvs. under övergångsperioden.


Syftet med denna lägesrapport är att ytterligare öka kunskapen om de förberedelser och anpassningsåtgärder som är nödvändiga i den svenska finansiella sektorn vid ett svenskt deltagande i valutaunionen samt ledtiderna för dessa. Tanken är att lägesrapporten ska utgöra ett samlat dokument över den svenska finansiella sektorns kvarvarande anpassningsåtgärder inför ett svenskt deltagande i valutaunionen och hur lång tid dessa åtgärder tar att genomföra. Ledtider presenteras uppdelat på åtgärder som måste genomföras före ett eventuellt svenskt inträde i EMU och åtgärder som kan genomföras under övergångsperioden och sedelutbytesperioden.


Riksdagen beslutade i december 1997 att Sverige inte skulle delta i EMU:s tredje etapp från starten, men att största möjliga handlingsfrihet ska upprätthållas, bl.a. genom att fortsätta det praktiska förberedelsearbetet så att en eventuell framtida övergång till euro kan genomföras på ett bra sätt. Riksbanken har ett samordnings-ansvar för förberedelserna i den finansiella sektorn. I de återkommande lägesrapporterna beskrivs den finansiella sektorns arbete med att upprätthålla den handlingsberedskap som riksdagen beslutat om.


Euron i den svenska finansiella sektorn – lägesrapport

5 kan hämtas i Riksbankens entréer, Brunkebergstorg 11 och Malmskillnadsgatan 7, eller laddas ned från Riksbankens hemsida, www.riksbank.se , under rubriken Publikationer/Euron i den svenska finansiella sektorn. Rapporten kan även beställas från Information Riksbanken; e-post [email protected], fax: 08-787 05 26 eller tel. 08-787 01 00.

 

Ytterligare information lämnas av:

Eva Julin, internationella avdelningen, tel. 08-787 05 94

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?