Berg: Behov av förbättrad ekonomisk statistik

"Min bild är att den svenska statistiken täcker de områden som är av störst vikt för utformningen av penningpolitiken och har en hög tillförlitlighet. Vi ser från Riksbankens sida emellertid ett behov av förbättrat statistiskt underlag. Nationalräkenskapsdata revideras relativt ofta och/eller inkommer med en relativt lång fördröjning. Detta försvårar bedömningen av den aktuella och framtida ekonomiska utvecklingen. Det vore önskvärt att denna osäkerhet minskar. Det finns också områden där svenska data inte har samma detaljnivå som många andra länder, t.ex. statistik för offentliga finanser."


Det sade Claes Berg, chef för Riksbankens avdelning för penningpolitik, på tisdagen i samband med ett SCB-seminarium om kvaliteten i den ekonomiska statistiken. Han sade vidare bland annat:


"Det finns också ett mera generellt problem med konsistensen mellan olika delar av statistiken, t.ex. mellan sysselsättningen enligt arbetskraftsundersökningen (AKU) och sysselsättningen enligt nationalräkenskaperna (NR). Insatser för att minska och förklara orsakerna till dessa diskrepanser behövs."


"En aktuell fråga är hur väl statistiken fångar strukturella förändringar som skett i ekonomin. Det verkar t.ex. som om svensk ekonomi klarar en något högre tillväxt med låg inflation än vi räknat med. Denna utveckling kunde nog ingen förutse när inflationsmålet annonserades för drygt sju år sedan. För att bättre förstå orsakerna till detta är vi bl.a. beroende av en god kvalitet på statistiken över produktivitetsutvecklingen. Den höjda ambitionsnivå som SCB nu arbetar med för producentprisstatistiken är därför positiv. Ett förbättrat underlag på detta område och för prisutvecklingen för tjänsteproduktionen är välkomna."


"Sammanfattningsvis ser vi från Riksbankens sida behov av förbättringar av den ekonomiska statistiken även om den på de flesta områden står sig gott i en internationell jämförelse. Tillgången till bra statistik är viktig inte bara för penningpolitiken utan också för möjligheten att förstå vad som händer i den svenska ekonomin och för att kunna föra en bra diskussion om den ekonomiska politiken," avslutade Berg.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?