Reporäntan hålls oförändrad på 2,90 procent

Datum

Riksbankens direktion beslutade vid sitt sammanträde tisdagen den 5 oktober att hålla reporäntan oförändrad på 2,90 procent. Beslutet träder i kraft onsdagen den 13 oktober. Direktionens beslut baseras på den analys av inflationsutsikterna som idag presenteras i Riksbankens inflationsrapport.


Inflationsrapportens slutsats är att inflationen korrigerad för tillfälliga effekter av indirekta skatter, subventioner och ränteförändringar kommer att öka något under de närmaste åren och marginellt överstiga Riksbankens mål på två års sikt vid en oförändrad reporänta.


De internationella konjunkturutsikterna har förbättrats sedan inflationsrapporten i juni. Tillväxten i OECD-området bedöms uppgå till knappt 2,5 procent per år 1999-2001. De internationella exportpriserna bedöms stiga något mer än i föregående inflationsrapport till följd av det förbättrade världsmarknadsläget och högre råvarupriser. Kronan bedöms dock stärkas och oljepriset väntas sjunka tillbaka från nuvarande nivåer. Detta bidrar till att dämpa den svenska importprisutvecklingen på ett till två års sikt.


De svenska tillväxtutsikterna är goda. Såväl svensk export och exportrelaterade investeringar som inhemsk efterfrågan bedöms utvecklas starkare än i föregående inflationsrapport. Sammantaget bedöms BNP växa med 3,6 procent 1999, 3,8 procent 2000 och 3,0 procent 2001. I nuläget bedöms det finnas lediga resurser i ekonomin, men dessa kommer att tas i anspråk i en snabbare takt än vad som förutsattes i inflationsrapporten i juni.


Inflationsförväntningarna har stigit något, men ligger fortfarande på en låg nivå. Inflationen väntas underskrida 2 procent på ett års sikt. De medel- och långsiktiga inflationsförväntningarna har sedan en tid förankrats runt 2 procent.


I inflationsrapportens huvudscenario bedöms inflationen, mätt med UND1X, uppgå till 1,8 procent på ett års sikt och 2,1 procent på två års sikt vid en oförändrad reporänta på 2,90 procent.


Prisutvecklingen under senare år har givit Riksbanken anledning att revidera synen på utväxlingen mellan tillväxt och inflation vid flera olika tillfällen. I inflationsrapportens huvudscenario förutsätts en något lägre utväxling än i föregående inflationsrapport. Sambandet mellan tillväxt och inflation i OECD-området har enligt olika internationella bedömare blivit något mer gynnsamt. De låga och stabila inflationsförväntningarna samt den ökade konkurrensen i svensk ekonomi till följd av avregleringar och EU-medlemskapet pekar i samma riktning. Uppgången i inflationen förutsätts, trots en starkare konjunktur, bli förhållandevis återhållsam.


Den tydligaste risken i ett läge med en snabbt växande efterfrågan och ett successivt ökat utnyttjade av ekonomins lediga resurser, är att bristsituationen på arbetsmarknaden blir mer markerad. Detta skulle i sin tur kunna leda till högre löneökningar och därmed ett starkare inflationstryck än vad som förutses i inflationsrapportens huvudscenario.


De gynnsamma konjunkturutsikterna innebär att efterfrågan kommer att växa snabbt och att de lediga resurser som nu finns i ekonomin successivt kommer att tas i anspråk under de kommande två åren. Detta talar i sin tur för att penningpolitiken framöver behöver föras i mindre expansiv riktning. Det förtroende för den ekonomiska politikens inriktning mot prisstabilitet som etablerats under senare år, möjliggör dock att reporäntan hålls oförändrad ännu en tid. Fortsatt analys av inkommande statistik kan också ge en tydligare bild av tillväxt- och inflationsutsikterna.


Urban Bäckström framträder kl. 9.00 i dag i finansutskottet, förstakammarsalen, Östra Riksdagshuset.


Ett presseminarium kommer att hållas kl. 14.00 på Riksbanken, Malmskillnadsgatan 7. För deltagande erfordras presslegitimation. Vid presseminariet, som även sänds på Riksbankens hemsida www.riksbank.se deltar Lars Heikensten, Claes Berg, Hans Lindberg och Hans Lindblad.


Inflationsrapporten kan beställas från Information Riksbanken, e-post [email protected] fax: 08-787 05 26, tel. 08-787 01 00 eller laddas ned från hemsidan under rubriken Publikationer/Inflationsrapporten.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?