Lars Heikensten: Ny information ger ytterligare stöd åt räntehöjningen

Datum

Inflationstrycket från vår omvärld har ökat något sedan Riksbanken publicerade inflationsrapporten i oktober. Bilden av en starkare tillväxt på Sveriges viktiga export- och importmarknader har förstärkts ytterligare, samtidigt som priserna på råolja och andra råvaror stigit mer än väntat. Den information som inkommit om den svenska konjunkturen och det inhemska pristrycket är inte lika entydig. Utvecklingen under innevarande år kan möjligen komma att bli något svagare än beräknat, även om det är svårt att avgöra bl.a. därför att de statistiska underlagen förefaller vara så osäkra. Samtidigt är det svårt att nu se några grundläggande skäl till att konjunkturen skulle bromsas upp under de närmaste åren".

 

Detta säger förste vice riksbankschef Lars Heikensten vid "Den Stora Aktiekvällen" i Folkets hus, Stockholm där han talar under rubriken "Svensk ekonomi". Heikensten kommer inledningsvis att diskutera den ekonomiska utvecklingen i Sverige i ett lite längre perspektiv och sätta den i relation till utvecklingen inom EU. Därefter diskuteras den aktuella utvecklingen i den svenska ekonomin med utgångspunkt främst från den inflationsrapport som presenterades i oktober och den diskussion som fördes vid direktionens penningpolitiska möte i november.

 

"Det starkare pristrycket från omvärlden gjorde att direktionen - vid sitt penningpolitiska möte den 11 november - bedömde att inflationen skulle komma att marginellt överstiga inflationen såsom den prognosticerades i oktober månads inflationsrapport. Räntan höjdes därför med 0,35 procentenheter. Med en något större räntehöjning än förväntat ville Riksbanken "rensa bordet" inför årsskiftet."

 

"Den information som därefter inkommit styrker mig i min uppfattning att räntan behövde höjas. Om konjunkturuppgången fortsätter som förväntat kommer ytterligare räntehöjningar att krävas för anpassa tillväxten till en takt som svensk ekonomi klarar av med fortsatt låg inflation. Till detta finns det skäl att återkomma under nästa år."

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?