Riksbanken levererar 9,3 miljarder kronor till staten

Riksbanken levererar 9,3 miljarder kronor till staten. Detta framgår av Riksban-kens förvaltningsberättelse för år 1997 som idag överlämnats till riksdagen. Riksbankens resultat före dispositioner visade för 1997 ett överskott på 14,7 miljarder kronor. Av detta belopp avsätts 0,4 miljarder till resultatutjämningsfonden. 1996 var överskottet 18,6 miljarder kronor, avsättning till resultatutjämningsfonden 4,6 miljarder samt inleveransen till staten 8,1 miljarder kronor. Till staten inlevererat belopp baseras på ett genomsnitt av resultatet för de senaste fem åren. Det förklarar den högre inleveransen trots ett lägre överskott. Till dispositionsfonden förs 4,9 miljarder kronor. Detta omfattar årets valutakursförändring på 3,8 miljarder samt 10 procent av det genomsnittliga resultat före resultatdispositioner.

Överskottet i den utländska rörelsen blev 11,2 miljarder jämfört med 14,2 miljarder för 1996. Överskottet består av ränteintäkter på 7,9 miljarder, räntekostnader på 0,5 miljarder samt valutakurseffekt på 3,8 miljarder.


Ränteutvecklingen i den utländska rörelsen har varit fallande under hela avkastningskurvan och givit en positiv priseffekt. Under året har kronans värde försvagats något mot de centrala valutorna i Riksbankens valutareserv.
Överskottet i den inhemska rörelsen blev 3,9 miljarder kronor. Föregående år var motsvarande överskott 4,8 miljarder. Ränteintäkterna har varit lägre i den in-hemska rörelsen jämfört med 1996. Inom det svenska finansiella nettot uppvägs detta av minskade räntekostnader, främst beroende på minskade räntekostnader för emitterade certifikat. Den inhemska ränteutvecklingen med stigande räntor i värdepapper med en löptid på upp till fem år och fallande räntor i de längre löptiderna har sammantaget givit en negativ priseffekt.


Vid utgången av 1997 var balansomslutningen 189,2 miljarder kronor jämfört med 212,6 miljarder kronor vid utgången av 1996. Guld och valutareservens bokförda värde var 91,0 miljarder kronor, en minskning med 49,2 miljarder från 1996. Valutareservens genomsnittliga behållning under 1997 var 117,7 miljarder. Motsvarande genomsnitt 1996 var 153,4 miljarder. Minskningen av valutareserven under 1997 beror i huvudsak på att återbetalning skett av resterande del av terminspositionen som byggdes upp under hösten 1992 i samband med försvaret av växelkursen.


Förvaltningsberättelsen finns att hämta i Riksbankens entréer; Brunkebergstorg 11 och Malmskillnadsgatan 7, eller kan beställas från informationscentralen; e-post: [email protected], fax: 08-787 05 26 eller tel. 08-787 01 00.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?