Riksbanken avstyrker förslag om särskild reglering

Riksbanken lämnar idag sitt remissvar på betänkandet "Säkrare obligationer?" (SOU 1997:110). I betänkandet föreslås att en särskild reglering för bostadsobligationer införs, med syfte att skapa säkrare obligationer. Riksbanken avstyrker i sitt remissvar förslaget om en sådan reglering.


Riksbanken anser inte att det finns skäl att reglera bostadsobligationer på annat sätt än andra obligationer. Något missförhållande på marknaden som regleringen avser att åtgärda föreligger enligt Riksbankens uppfattning inte.

De kriterier som utredningen föreslår skall gälla för att bostadsobligationerna skall omfattas av den särskilda regleringen medför endast en marginell uppgradering av säkerheten i obligationerna. Huvuddelen av de legala förstärkningarna kan dessutom åstadkommas av bostadsinstituten genom civilrättsliga åtgärder, utan att staten ingriper genom lagstiftning. Riksbanken anser inte att det finns stöd för att regleringen skulle medföra lägre upplåningskostnader för bostadsinstituten.


Ytterligare information lämnas av betalningssystemavdelningen:
Martin Blåvarg, tel. 08-787 02 32.


Remissvaret kan beställas från informationscentralen; e-post: [email protected],
fax: 08-787 05 26 eller tel. 08-787 01 00.

 

 

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?