Inflationsrapporten: Inflationen relativt väl i linje med inflationsmålet

Det är framförallt två – mot varandra balanserande – faktorer som kommer att vara avgörande för inflationsutsikterna och penningpolitikens fortsatta uppläggning.

- Å ena sidan kan den internationella konjunkturen utvecklas svagare än vad som förutses i det huvudscenario Riksbanken arbetar med. Det kan leda till lägre inflation.

- Å andra sidan har osäkerheten kring bl.a. kronkursen förstärkts. En mer varaktigt svag kronkurs som inte återspeglar en svagare realekonomisk utveckling kan medföra ett ökat inflationstryck.
Till bilden hör också att den finansiella oron i världsekonomin med snabba scenförändringar gör att situationen är svårbedömd.

Riksbanken fortsätter mot denna bakgrund att analysera händelseutvecklingen och prövar fortlöpande penningpolitikens uppläggning i ljuset av ny information.

Det framkommer i årets tredje inflationsrapport som Riksbanken presenterar i dag.

I rapportens huvudscenario bedöms inflationen, mätt med KPI, något understiga målet om 2 procent på den tidshorisont – ett till två år – som är mest betydelsefull för penningpolitikens utforming. Den underliggande inflationen, UND1, stiger successivt till omkring 2 procent. Sammantaget innebär detta att inflationen är relativt väl i linje med Riksbankens mål i slutet av den tidsperiod som överblickas.

Inflationsbedömningen i huvudscenariot tar sin utgångspunkt i att kronkursen successivt förstärks under de kommande åren. Sammantaget innebär detta ändå att den ekonomiska utvecklingen får en stimulans både från ett lågt ränteläge och en under en stor del av perioden relativt svag växelkurs.

BNP-tillväxten väntas bli god, knappt 3 procent per år. Tidsprofilen är dock något annorlunda än i inflationsrapporten i juni. Tillväxten förväntas nu vara som starkast 1998 och därefter avta något.

En presskonferens med Lars Heikensten, Claes Berg, Hans Lindberg och Hans Lindblad hålls kl. 9.30 på Riksbanken, Malmskillnadsgat. 7. Presslegitimation krävs. Årets sista inflationsrapport presenteras torsdagen den 3 december 1998.
Rapporten kan beställas via Internet (www.riksbank.se), e-post ([email protected]), fax (08-787 05 26), telefon (08-787 01 00) eller hämtas på Malmskillnadsgatan 7 och Brunkebergstorg 11. Rapporten finns också på Internet (www.riksbank.se) i både HTML- och PDF-format. Det sistnämnda formatet kan hämtas hem elektroniskt.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?