Utlandets direktinvesteringstillgångar i Sverige fördubblade på tre år

Datum

Utlandets direktinvesteringstillgångar i Sverige uppgick vid utgången av 1996 till 235 miljarder kronor. Det är mer än en fördubbling sedan 1993. Under 1996 var det framförallt svensk kraftindustri som tilldrog sig utländska företags intresse. Svenska tillgångar i utlandet uppgick vid samma tidpunkt till 487 miljarder kronor.

Det framgår av den årliga undersökningen av direktinvesteringar som Riksbanken publicerar i dag.

Undersökningen mäter också avkastningen som direktinvesteringstillgångarna genererar dvs. företagens resultat. Avkastningen på de svenska tillgångarna i utlandet uppgick 1996 till 42 miljarder kronor, samtidigt som utlandets avkastning på tillgångar i Sverige var 19 miljarder kronor. I båda fallen är det en nedgång jämfört med 1995. Orsaken var avmattningen i den västeuropeiska konjunkturen under 1996.

Med direktinvesteringar avses investeringar som uppgår till minst 10 procent av kapitalet eller rösterna i ett företag, eller som görs i syfte att erhålla ett varaktigt inflytande över företaget. Resultatet av undersökningen ingår i sammanställningen av bytesbalansen och i redovisningen av Sveriges totala tillgångar och skulder mot utlandet.

Innan definitiva uppgifter om avkastningen på direktinvesteringar föreligger redovisar Riksbanken preliminära uppgifter i bytesbalansen. Resultatet från årets undersökning medför att bytesbalansen för 1996 revideras upp med 6 miljarder kronor jämfört med tidigare publicerade uppgifter.

Undersökning har även kartlagt hur stor del av det egna kapitalet i utlandet som var säkrat mot valutakursförändringar vid utgången av 1996. Det egna kapitalet i utländsk valuta, som kontrollerades av svenska in-tressen, uppgick till 427 miljarder kronor, varav drygt 40 procent hade valutakurssäkrats. De vanligaste instrumenten var valutaterminer och lån i utländsk valuta.

Undersökningen om direktinvesteringsföretag finns att hämta i Riksbankens entréer, Brunkebergstorg 11 eller Malmskillnadsgatan 7. Den kan också beställas från Riksbankens informationscentral; e-post: [email protected], tel. 08 - 787 01 00, fax 08 - 787 05 26.

Ytterligare information lämnas av avdelningen för finansiell statistik,
Maria Falk, tel. 08 - 787 03 68
Mikael Holmberg, tel. 08 - 787 02 12
Kajsa Lindell, tel. 08 - 787 02 07

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?