Tillfredsställande stabilitet i finansiella systemet

Datum

Stabiliteten i det finansiella systemet är för närvarande tillfredsställande. Vidare förefaller svenska banker vara väl rustade för att möta den ökade konkurrensen i banksektorn. Dessa slutsatser drar Riksbanken i den nya finansmarknadsrapporten, som presenteras för första gången i dag.

Fortsatt internationalisering samt nya finansiella produkter som fondsparande och kapitalmarknadsfinansiering gör att konkurrenstrycket på bankmarknaden ökar. De makroekonomiska indikatorer som Riksbanken följer visar dock inga tecken på att risktagandet i banksektorn skulle ha ökat. Slutsatsen blir därför att några negativa effekter av ökad konkurrens inte kan påvisas och att konkurrensen därför inte utgör ett hot mot stabiliteten i det finansiella systemet.

I finansmarknadsrapporten kommer Riksbanken halvårsvis att redogöra för sin syn på utvecklingen i det finansiella systemet mot bakgrund av Riksbankens uppgift att övervaka stabiliteten i betalningssystemet. Inte minst bankkrisen visar att det finns starka skäl för staten att verka för god stabilitet i det finansiella systemet. Den första delen av rapporten redogör för Riksbankens uppgifter inom detta område och hur arbetet bedrivs.

I rapportens andra del analyseras konkurrenssituationen i den svenska banksektorn. God konkurrens är viktig för att uppnå samhällsekonomisk effektivitet och tillgodose konsumenternas behov. I fokus för analysen står en potentiell negativ effekt av konkurrensen: att bankerna ökar sitt risktagande, vilket skulle kunna innebära ett hot mot stabiliteten i det finansiella systemet.

Rapporten finns på Internet (http://www.riksbank.se) i HTML- och PDF-format. Det sistnämnda formatet kan hämtas hem elektroniskt. Rapporten kan beställas från informationscentralen; e-post: [email protected], fax 08-787 05 26 eller tel. 08-787 01 00. Rapporten kan också hämtas i Riksbankens entréer, Malmskill-nadsgatan 7 respektive Brunkebergstorg 11 från och med kl. 10.30 i dag.

En presskonferens om finansmarknadsrapporten kommer att hållas med Urban Bäckström, Stefan Ingves och Martin Andersson i dag kl. 11.00 i Riksbanken, ingång Malmskillnadsgatan 7. För deltagande krävs presskort.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?