Riksbankens oberoende bör grundlagsfästas

Grundlagen bör förtydligas så att det i regeringsformen uttryckligen anges under vilka förutsättningar riksbankschefen kan avsättas. Kriterierna för avsättning bör också gälla övriga ledamöter i fullmäktige. Den bedömningen gör riksbanksfullmäktige i ett remissvar som överlämnats till Finansdepartementet.

Riksbanksfullmäktige tillstyrker därmed den bedömning som rättscheferna i Statsrådsberedningen, Justitiedepartementet och Finansdepartementet tidigare har gjort. I september i fjol analyserade rättscheferna i vilken utsträckning grundlagsreglerna om Riksbankens ställning och uppgifter skulle behöva ändras vid ett svenskt deltagande i EMU.

Vidare tillstyrker fullmäktige promemorians förslag att grundlagen också ändras genom att en bestämmelse som syftar till att garantera Riksbanken oberoende gentemot riksdag och regering tas in i regeringsformen. Bestämmelsen bör utformas som ett förbud mot instruktioner till Riksbanken i annan form än lag.

Den tredje föreslagna grundlagsändringen i promemorian om borttagande av Riksbankens sedelutgivningsmonopol blir inte aktuell förrän Sverige beslutar att delta i etapp tre. Enligt fullmäktige kan bestämmelsen i regeringsformen som ger Riksbanken monopol i Sverige att ge ut sedlar och mynt inte anses vara oförenlig med bestämmelserna i EG-fördraget. Det är mer en fråga om grundlagen av lämplighetsskäl bör ändras eftersom den nationella lagen i annat fall ger en missvisande bild av vad som egentligen gäller avseende sedelutgivningsrätten. Fullmäktige anser att man bör avvakta med att göra denna lämplighetsavvägning till dess det finns full klarhet om hur bestämmelsen i EG-fördraget kommer att tillämpas.

Remissvaret kan hämtas i Riksbankens huvudentré, Brunkebergstorg 11, eller beställas från informationscentralen,
tel. 08-787 01 00,
fax: 08-787 05 26.

Ytterligare information lämnas av:
Åsa Sydén, jurist, tel. 08-787 06 13.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?