Lagstadgat prisstabilitetsmål stärker trovärdigheten

Ett prisstabilitetsmål med formellt stöd i lag stärker målets trovärdighet. Målet bör preciseras av Riksbanken. Det skriver riksbanksfullmäktige i ett remissvar. Därmed delar Riksbanken förslagen i departementspromemorian om Riksbankens ställning.

En parlamentarisk arbetsgrupp har sedan i december 1996 diskuterat lagstiftningsfrågor rörande Riksbanken. I maj enades fem riksdagspartier (s, c, m, fp och kd) om ett antal åtgärder för att stärka förtroendet för penning- och valutapolitiken. Överenskommelsen ledde till den departementspromemoria som Riksbanken nu besvarat.

Riksbanken instämmer också i arbetsgruppens bedömning att Riksbanken, som en myndighet under riksdagen, utan att åsidosätta prisstabilitetsmålet, bör ha skyldighet att stödja de allmänna ekonomisk-politiska målen och att den skyldigheten inte behöver anges i lag.

Riksbanken har inget att erinra emot att regeringen fattar beslut om växelkurssystem. Det bör dock klart framgå av motiveringen till den aktuella lagbestämmelsen att ett beslut om växelkurssystem inte får äventyra prisstabiliteten.
Det är viktigt att Riksbanken beslutar om centralkurs och bandbredd vid fast växelkurs, liksom den praktiska tillämpningen av valutapolitiken vid flytande växelkurs, för att förtroendet för penningpolitiken och prisstabilitetsmålet skall säkras.

Riksbanken instämmer i att det är en fördel att behålla fullmäktige med nuvarande sammansättning eftersom det ger riksdagen möjlighet till demokratisk insyn och kontroll. Nuvarande sammansättning av fullmäktige och med nuvarande uppgifter anses däremot inte uppfylla Maastrichtfördragets krav på självständighet. Riksbanken har därför inte några invändningar emot förslaget att ansvaret för penningpoli-tiken överlåts från fullmäktige till den nyinrättade direktionen.
Relationen mellan fullmäktige och direktionen bör dock analyseras ytterligare. Det framgår exempelvis inte av promemorian hur informationsutbytet mellan direktionen och fullmäktige skall ske och vad som kommer att gälla för fullmäktiges ledamöter i sekretesshänseende.

Riksbanken har avslutningsvis inte något att erinra emot arbetsgruppens förslag att en ändring görs i grundlagsbestämmelsen om sedelutgivning vid en svensk anslutning till valutaunionen eftersom den annars skulle kunna ge en missvisande bild av de faktiska förhållandena.

Remissvaret kan beställas från informationscentralen, tel. 08 - 787 01 00, fax. 08 - 787 05 26 eller e-post: [email protected]

För ytterligare information, Robert Sparve, chefsjurist, tel. 08 - 787 01 21

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?