Riksbanken levererar 8,1 miljarder kronor till staten

Datum

Riksbanken levererar 8,1 miljarder kronor till staten. Det framgår av Riksbankens förvaltningsberättelse för år 1995 som idag överlämnats till riksdagen.

 

Förvaltningsberättelsen innehåller förutom Riksbankens bokslut även en redovisning av verksamheten under 1995.

Riksbankens resultat före bokslutsdispositioner för 1995 uppgick till ett överskott på 18,8 miljarder kronor, varav 14,3 miljarder kronor avsätts till resultatutjämningsfonden. Motsvarande resultat visade ett underskott på 10,0 miljarder kronor för 1994. Till årets resultat föreslås en överföring från dispositionsfonden med 3,6 miljarder kronor. Skillnaden mellan årsresultaten visar hur ränte- och valutakursförändringar påverkar Riksbankens resultat. För att jämna ut svängningarna baseras inleveransen till staten på ett genomsnitt av resultaten för de senaste fem åren.

Överskottet i den utländska rörelsen blev 18,5 miljarder kronor mot ett underskott på 0,7 miljarder kronor 1994. Av detta överskott var 23,3 miljarder kronor ränteintäkter inom den utländska rörelsen. Ökningen av dessa intäkter kom framför allt från kursvinster på värdepappersinnehavet till följd av att räntenivån föll under året. Riksbankens valutareserv har i genomsnitt legat på 188,9 miljarder kronor och samtidigt har Riksbanken haft en negativ terminsposition i utländsk valuta på i genomsnitt 126 miljarder kronor, varför nettoinnehavet av utländska valutor under året begränsades till 63 miljarder kronor. Nettot av omvärderingen av utländsk valuta har försämrat resultatet med 4,6 miljarder kronor.

Överskottet i den inhemska rörelsen blev 0,7 miljarder kronor, vilket kan jämföras med ett underskott på 8,8 miljarder kronor 1994. Resultatförbättringen berodde även här framför allt på en lägre räntenivå. Ränteintäkterna och kursvinster på innehavet av svenska statspapper m.m. bidrog till att intäkterna steg från 0,7 miljarder kronor 1994 till 11,1 miljarder kronor 1995. Räntekostnaderna i den inhemska rörelsen ökade från 9,8 miljarder kronor 1994 till 10,7 miljarder kronor 1995 främst beroende på en successivt högre reporänta under året.

Vid utgången av 1995 var balansomslutningen 257,3 miljarder kronor jämfört med 272,8 miljarder kronor vid utgången av 1994. De största tillgångarna är valutareserven och innehavet av svenska statspapper och obligationer. Valutareservens bokförda värde minskade från 181,2 miljarder kronor till 171,3 miljarder kronor. Det bokförda värdet för svenska statspapper och obligationer minskade från 87,3 miljarder kronor till 71,0 miljarder kronor vid årets slut.

Ytterligare information lämnas av Mats Balke,  tel 08-787 02 88.

Förvaltningsberättelsen finns att hämta vid riksbanksentrén, Malmskillnadsgatan 7, eller kan beställas från Riksbankens Informationscentral fax: 08-787 05 26, tel. 08-787 01 00.

 

SVERIGES RIKSBANK

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?