G-10-rapport: Valutahandeln skapar stora kreditrisker

Datum

Ökningen av valutahandelns om-sättning under det senaste decenniet har inneburit att de kreditexponeringar som uppstår i samband med betalning och leverans av valuta vuxit. Detta är ett latent hot mot stabiliteten i det globala finansiella systemet. G 10:s centralbanker har publicerat en rapport där dessa risker beskrivs och analyseras. Vidare anges vissa riktlinjer för hur bankerna bättre skall kunna hantera och reducera riskerna.

Ända sedan Bankhaus Herstatt ställde in betalningarna 1974, har det stått klart att den bristande koordineringen mellan betalning och leverans av olika valutor - det avslutande momentet i en valutaaffär - utgör ett potentiellt hot mot stabiliteten i det internationella finansiella systemet. I ljuset av de mycket stora belopp som numera utväxlas i den internationella valutahandeln och den relativt långa tid som betalnings- och leveransprocessen i praktiken visat sig ta, står det klart att denna typ av kreditrisk idag utgör en väsentlig riskfaktor för den globala finansiella stabiliteten.

I G-10 rapporten framgår att de kreditexponeringar som uppstår är mer omfattande och framför allt mer långvariga än vad man tidigare insett. Dessa risker har därför sällan hanterats på det sätt som vore befogat. Rapportens huvudbudskap är att en ändring måste komma till stånd och att bankerna måste utveckla en bättre riskhantering på detta område. Det handlar om att dels identifiera och mäta dessa exponeringar, dels att vidta åtgärder som reducerar dem, utan att nödvändigtvis minska handeln. Det kan handla om att förbättra interna rutiner, korrespondentbanksarrangemang etc i syfte att få en snabbare betalnings-/leveransprocess, vilket gör att riskexponeringen blir kortvarigare. Exponeringarna kan också minskas genom att utnyttja nettningsarrangemang som reducerar de utestående beloppen.

Rapporten konstaterar också att insikten bland bankerna om dessa problem ökat på senare år och att flera intressanta initiativ har tagits, exempelvis när det gäller att skapa nettningsarrangemang som fyller nödvändiga krav på legal och finansiell stabilitet. Centralbankerna ser som en av sina viktigaste uppgifter att på olika sätt stödja och underlätta de strävanden som finns mot en bättre riskhantering.

Ett presseminarium där Hans Bäckström vid Riksbankens betalningssystemavdelning presenterar rapporten kommer att hållas på Riksbanken torsdagen den 28 mars kl.10.00, entré Malmskillnadsgatan 7. Rapporten kommer där att finnas tillgänglig.

Frågor angående rapporten besvaras av Hans Bäckström, tel. 08-787 01 07.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?