Protokoll från det penningpolitiska mötet den 26 oktober 2016

Vid det penningpolitiska mötet den 26 oktober lämnade direktionen reporäntan oförändrad på –0,50 procent och bedömde att reporäntan behöver hållas på denna nivå ett halvår längre jämfört med prognosen från september. Sannolikheten att räntan sänks ytterligare har ökat. Köpen av statsobligationer fortsätter under andra halvåret 2016 så som beslutades i april. Inför det penningpolitiska mötet i december står direktionen redo att förlänga köpen av statsobligationer.

Vid mötet konstaterades att direktionen var enig om den bild av den ekonomiska utvecklingen och inflationsutsikterna som beskrivs i den penningpolitiska rapporten. Sedan det penningpolitiska mötet i september har den realekonomiska utvecklingen i både omvärlden och Sverige i stort sett varit i linje med Riksbankens prognoser. Återhämtningen i omvärlden fortsätter i en ganska måttlig takt och inflationen stiger från en låg nivå, understödd av en mycket expansiv penningpolitik. Omvärldsutvecklingen är dock fortsatt kantad av osäkerhet.

 

Penningpolitiken har bidragit till en stark svensk konjunktur och att inflationen och inflationsförväntningarna stigit. Förutsättningarna för en fortsatt stigande inflation finns på plats. Men de senaste månadernas svaga inflationsutfall illustrerar osäkerheten kring hur snabbt inflationen kommer att stiga. Riksbanken tror nu att det tar längre tid för inflationen att nå 2 procent. Inflationsuppgången behöver därför fortsatt kraftfullt stöd.

 

Direktionen var enig om att nu hålla reporäntan oförändrad på –0,50 procent och bedömde att räntan behöver vara kvar på denna nivå ett halvår längre jämfört med bedömningen i september. Sannolikheten för att reporäntan kan komma att sänkas ytterligare har också ökat.

 

Riksbanken fortsätter att köpa statsobligationer andra halvåret 2016 enligt den plan som direktionen beslutade om i april. Tills vidare återinvesterar Riksbanken också förfall och kupongbetalningar på innehavet i statsobligationsportföljen. Inför det penningpolitiska mötet i december är direktionen dessutom redo att förlänga obligationsköpen men eftersom nuvarande program löper på till årsskiftet finns möjlighet att avvakta ytterligare information som kan påverka beslutet.

 

Vid mötet diskuterades även den senaste tidens inflationsutveckling. Sambandet mellan resursutnyttjande och inflation berördes också. Det konstaterades att svensk ekonomi står bättre rustad nu jämfört med för ett år sedan, med starkare konjunktur, högre inflation och inflationsförväntningar nära 2 procent. Men Sverige är en liten öppen ekonomi och därför måste vi samtidigt förhålla oss till vad som händer i vår omvärld. Skeenden där kan leda till att penningpolitiken behöver anpassas för att säkra inflationsuppgången. Vidare framfördes oro över hushållens växande skuldsättning och det påtalades att det finns fortsatt behov av att kombinera åtgärder inom olika politikområden för att få en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling i Sverige. Därutöver kommenterades på olika sätt aspekter på penningpolitikens utformning.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?